Notícies i comunicats

10/03/2015

Resum dels acords i mocions del Ple municipal ordinari de març de 2015

El Ple va tenir lloc el 9 de març de 2015.

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la tercera sessió plenària ordinària del 2015. L’alcalde, Carles Puigdemont, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, els informes de Presidència i els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia, anava al Ple el punt número 5 (Aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM)), que es va aprovar per 21 vots a favor (CIU, PP, PSC i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura, Glòria Plana, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura) i 4 abstencions (CUP i ICV). El portaveu del grup municipal de la CUP, Jordi Navarro, ha explicat la seva abstenció afirmant que no voldrien que es fes una part de la contractació amb contractes temporals.

Els punts 6 (Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2015) i 7 (Aprovar denominació d’espai públic) s’han debatut en el marc de la Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Municipal. Pel que fa al punt 6, es va aprovar per 23 vots a favor (CIU, PP, ICV, PSC i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura, Glòria Plana, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura) i 2 abstencions (CUP). El regidor Jordi Navarro ha explicat l’abstenció al•legant que “enlloc està escrit que no es pugui ampliar la plantilla”. La portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, ha manifestat que vol que consti en acta que l’acord ha arribat després de negociar-ho amb els sindicats.

El punt 7, que va entrar a l’ordre del dia per urgència per motius administratius, s’ha aprovat per 21 vots a favor (CIU, PP, PSC i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura, Glòria Plana, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura) i 4 vots en contra (CUP i ICV). El portaveu del grup municipal de la CUP, Jordi Navarro, ha remarcat que caldria una comissió per estudiar els noms dels carrers. El portaveu del grup municipal d’ICV, Joan Olòriz, ha posat èmfasi en el fet que “no entenc perquè els Manaies ha de tenir una via més directa que altres entitats o persones”.

Els punts 8, 9, 10 i 11 es van debatre en el marc de la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació. El punt 8, referent a Aprovar inicialment, per segona vegada, la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm.59 per la supressió del PMU 13 Ctra. Barcelona i delimitació dels polígons d’actuació urbanística PAU 116 (C/ Barcelona – Avellaneda – Clínica) i PAU 17 (c/Barcelona-nord), es va aprovar per 19 vots a favor (CIU, PP, PSC i els regidors no adscrits Carles Palomares, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura), 2 abstencions (els regidors no adscrits Carles Bonaventura i Glòria Plana) i 4 abstencions (CUP i ICV). El portaveu del grup municipal de la CUP, Jordi Navarro, ha subratllat que “creiem que hi ha un rerefons ideològic en l’actuació” i que “no és prou beneficiosa per a la ciutat”. En la mateixa línia, el portaveu del grup municipal d’ICV, Joan Olòriz, ha manifestat que el seu grup municipal no és partidari d’aquesta operació.

Pel que fa al punt 9 (Acceptar els encàrrecs dels ajuntaments de Salt, Fornells de la Selva, Vilablareix i Sarrià de Ter, i aprovar inicialment la proposta de delimitació de la trama urbana supramunicipal referida als municipis de Girona, Salt, Fornells de la Selva, Vilablareix i Sarrià de Ter) s’ha aprovat per 15 vots a favor (CIU, PP i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura i Glòria Plana), 6 abstencions (PSC i els regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura) i 4 vots en contra (CUP i ICV). El regidor Jordi Navarro (CUP) va explicar el seu vot negatiu, entre altres elements, perquè “creiem que aquesta proposta afavoreix un tipus de comerç i en desafavoreix un altre”, fent referència en aquest segon terme al comerç local. El regidor Joan Olòriz (ICV) ha manifestat que “no crec que sigui l’actuació més prioritària” de la ciutat i ha posat en dubte que sigui una mesura bona per al comerç gironí.

En relació amb el punt 10 (Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora de les plaques identificatives de les obres ordinàries, menors i les subjectes al règim de comunicació), es va aprovar per unanimitat.

Amb relació al punt 11 (Iniciar els expedients de modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 18, d’incorporació de finques incloses en el PE Catàleg, i de modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, incorporació d’edificis i elements arquitectònics, amb la finalitat de procedir a la descatalogació dels elements arquitectònics de l’edifici anomenat Garatge Forné), es va aprovar per 14 vots a favor (CiU, PP i els regidors no adscrits Carles Palomares i Carles Bonaventura) i 11 vots en contra (CUP, ICV, PSC i els regidors no adscrits Glòria Plana, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura). El regidor Xavier Amores ha assenyalat que aquesta actuació “obre el camí a altres descatalogacions”, una línia en què també s’ha pronunciat Glòria Plana per explicar el seu vot negatiu. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha demanat, igual que el portaveu d’ICV, Joan Olòriz, que es deixés el punt sobre la taula i s’exploressin altres vies. El regidor de la CUP Jordi Navarro ha manifestat que caldria buscar una altra via “en què sigui possible preservar el patrimoni i fer possible el desenvolupament econòmic de la finca”.

En la Comissió Informativa de Serveis a les Persones es va debatre el punt 12 (Acceptar la invitació de la Fundació Campus Arnau d’Escala per incorporar l’Ajuntament de Girona com a patró electiu d’aquesta fundació), que es va aprovar per unanimitat.

A continuació es va debatre la moció que van presentar les entitats Mesa d’Entitats per la Participació i Justícia i Pau de Girona per demanar suport institucional d’assessorament davant la modificació de la Llei d’impostos de societats per a entitats ciutadanes. Es van votar separadament els punts 1 i 2 i el punt 3 de la moció. Els punts 1 i 2 es van aprovar per 22 vots a favor (CIU, CUP, ICV, PSC i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura, Glòria Plana, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura) i 2 vots en contra (PP). Pel que fa al punt 3, es va aprovar per 12 vots a favor (CUP, ICV, PSC i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura, Glòria Plana, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura), 2 vots en contra (PP) i 10 abstencions (CiU). La portaveu del grup municipal del PP, Concepció Veray, ha manifestat que votaran en contra de la moció perquè consideren que la llei no s’ha entès correctament perquè “no l’hem sabut explicar bé”, ja que es tracta “d’una mesura de transparència més”.

Tot seguit es van debatre les cinc mocions dels grups municipals que anaven al Ple d’ahir. La primera, defensada per Sílvia Paneque i presentada pel grup municipal del PSC per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre del Partit dels Socialistes de Catalunya a Girona, es va retirar perquè defensava el mateix aspecte que la moció presentada per les entitats de la Mesa d’Entitats.

La segona, defensada per la regidora Núria Terés i presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA per l’accessibilitat de totes les persones al Barri Vell, es va aprovar per unanimitat. La tercera, defensada per la regidora Sílvia Paneque, l’ha presentada el grup municipal del PSC per l’ocupació. S’han votat per separat els punts 1 i 2. El punt 1 s’ha rebutjat per 12 vots en contra, 10 vots a favor i 2 abstencions. El punt 2 s’ha rebutjat també per 12 vots a favor i 12 vots en contra. El regidor no adscrit Carles Palomares s’ha excusat i ha marxat abans de votar aquest punt.

La quarta ha estat presentada pels regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Joaquim Bonaventura per demanar la posada en marxa de la nova estació d’autobusos de Girona. Ha estat retirada perquè l’alcalde ha manifestat que ja hi ha un projecte sobre aquest tema. L’última moció, la que ha presentat el grup municipal de la CUP per demanar que es realitzin sessions plenàries o de debat municipal itinerants als barris, ha estat defensada per Jordi Navarro i ha estat rebutjada per 12 vots a favor i 12 vots en contra.

Després de l'apartat de precs i preguntes, l'alcalde va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer des del següent vídeo:

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)