Notícies i comunicats

24/04/2015

Resum dels acords i mocions del Ple municipal ordinari d'abril de 2015

El Ple va tenir lloc el 13 d'abril de 2015.

El dilluns 13 d'abril va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la quarta sessió plenària ordinària del 2015. L’alcalde, Carles Puigdemont, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, els informes de Presidència i els decrets i acords, i convalidacions, dels quals es dóna compte al Ple, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia, anava al Ple els números 5 i 6, que es van aprovar per unanimitat. Es tracta dels punts Adhesió de l’Ajuntament de Girona al Codi de Bon Govern de la Federación Española de Municipios y Provincias i de l’Adhesió a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP.

Pel que fa a la Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Municipal, es van aprovar per unanimitat els punts 7 (Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns i drets del 2014), 10 (Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació continguts dins l’àmbit del PA-98-Pujda Sant Feliu II) i 12 (Adquirir la societat Hispano Hilarienca SAU la seva participació minoritària a la societat municipal mixta Transports Municipals del Gironès i efectuar diverses ratificacions).

El punt 8 (Modificar la relació de llocs de treball i del catàleg de complement específic per a l’any 2014) es va aprovar amb 21 vots a favor (CiU, PP, ICV i els regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura), 2 vots en contra (CUP) i dues abstencions (PSC i regidor no adscrit Carles Bonaventura. El portaveu del grup municipal de la CUP, Jordi Navarro, va exposar en la seva intervenció que el que es debatia en aquest punt es tractava d’una “translació d’instàncies superiors”.

El punt 9 (Modificar la relació de llocs de treball, relativa a la modificació del sistema de provisió de lloc de treball de Secretaria) es va aprovar per 18 vots a favor (CIU, PP, ICV, PSC i els regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana i Carles Bonaventura) i 7 abstencions (CUP i regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura). El punt 11 (Aprovar el Pla econòmic i financer exercicis 2015-2016) es va aprovar amb 19 vots a favor i 6 abstencions.

Pel que fa a la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació es van aprovar per unanimitat els punts 13 (Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 63 zona comercial Palau), 14 (Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla Especial de la Vall de Sant Daniel fitxa 34 del catàleg de protecció “Can Lliure”) i 16 (Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refños del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona núm. 61 per a la millora de l’accessibilitat).

En relació amb les mocions presentades per les entitats ciutadanes es van aprovar per unanimitat la 19 (presentada per l’entitat Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat per reclamar el dret de vot de tots i totes els gironins i gironines) i la 21 (presentada per l’entitat Associació de Naturalistes de Girona per una ciutat de Girona 100% renovable).

De la moció número 20 presentada per Carme Bosch en representació del Col•lectiu de Dones la Cata, que representa la Xarxa de Dones de Girona per a la posada en marxa de mesures urgents per a la igualtat es van aprovar els punts 2 i 3 amb 15 vots a favor i 10 abstencions i els altres punts es van aprovar per unanimitat.

La moció número 22 presentada per les entitats Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de rebuig al nou model universitari de 3+2 es va aprovar amb 12 vots a favor, 11 abstencions i 2 vots en contra (PP). La regidora del PP, Concepció Veray, va exposar el “respecte pel que diuen, però que és un canvi de sistema voluntari que el que fa és flexibilitzar el sistema.”

Tot seguit es va debatre una moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores de SERMUNEGI, SA, per una negociació del conveni de Serveis Municipals de Neteja de Girona SA (Girona + Neta) 2015 que va ser rebutjada per 13 vots en contra (CiU, PP i el regidor no adscrit Carles Palomares).

Finalment es va presentar una moció d’urgència sobre l’eliminació dels registres civils, però se’n va rebutjar la urgència per 13 vots en contra.

Després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcalde va cloure el Ple.

VÍDEO DEL PLE

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)