Notícies i comunicats

23/03/2015

Períodes de crema. Informació

Prohibició d'encendre foc del 15 de març al 15 d'octubre

(font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)

Inici del període de la prohibició d'encendre foc:
Del 15 de març fins el 15 d’octubre del 2015 resta PROHIBIT encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta. (Decret 64/1995).
Autoritzacions excepcionals.
No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per la realització de diferents tipus d’activitats relacionades amb el foc: Per a la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals

Sol·licituds individuals
Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc
on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti, per tal aquest doni el seu
vist-i- plau i les traslladi al Departament d’Agricultura.
Sol·licituds cremes col·lectives
Els municipis que s’hagin acollit la modalitat de cremes col·lectives de brancatge i restes
vegetals procedents de treballs agrícoles podran lliurar les autoritzacions del Departament
directament a través de la plataforma EACAT. Consulteu disponibilitat d’aquest servei al vostre
ajuntament.

Recordatori
Es recorda que és prohibit cremar qualsevol tipus de residu (palets, envasos, plàstics…) i no es
tramitarà cap sol·licitud en aquest sentit. Aquests tipus de residus cal gestionar-los via deixalleria:
www.deixalleries.com/ (àmbit metropolità) o www.arc.cat/deixalleries/ (resta Catalunya).
Per qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb els agents rurals de la vostra comarca o bé truqueu al 93 561 70 00

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)