Notícies i comunicats

04/07/2018

La Comissió d'Absentisme de Girona té oberts 17 casos en procediment de sanció pendents de resoldre

Es tracta de casos d'absentisme regular i crònic, que poden acabar amb sancions als responsables dels infants un cop exhaurides totes les vies de mediació.

La Comissió d’Absentisme de Girona té oberts actualment 17 casos en procediment de sanció administrativa a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, dels quals se n’està esperant resolució. Es tracta de situacions d’absentisme regular –més del 25% d’absències durant un mes– i crònic –més del 75% d’absències en un mes–, que són els casos a partir dels quals s’activa el Protocol d’Actuació per a l’Atenció i Eradicació de l’Absentisme Escolar a la Ciutat de Girona, aprovat el 2010 i modificat el 2015. Aquest protocol serveix per iniciar una actuació coordinada entre el centre educatiu on hi ha l’alumne absentista i els agents externs implicats en la comissió, amb l’objectiu de fer de mitjancers amb la família o tutors legals i així revertir l’absentisme de l’alumne. 

Només en aquells casos on això no és possible, s’engega el procediment de sanció que es va començar a aplicar des del curs 2015/16 per tal d’escurçar procediments i garantir el dret bàsic a l’educació i l’escolarització. L’Ajuntament de Girona va ser pioner a Catalunya en activar el procediment de sanció administrativa davant la DGAIA, on actualment hi ha 17 casos. D’aquests, tres són casos de Primària, amb un cas de 6è, un de 3r i un de 2n curs; i els 14 casos restants són d’ESO, ja que és a Secundària on es concentren el 80% dels casos d’absentisme regular i crònic que arriben a la Comissió d’Absentisme. 

Aquesta setmana ha arribat també a judici un procediment iniciat fa dos anys per la via penal contra els pares d’un noi absentista crònic que enguany hauria d’haver cursat 3r d’ESO. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha defensat que “com a Ajuntament hem de garantir el dret a l’escolarització dels nens i nenes de la ciutat, perquè això és bàsic per a la igualtat d’oportunitats que defensem en la societat actual. Abans d’arribar a qualsevol sanció o procediment judicial, la prioritat és revertir la situació per la via del diàleg, la mediació i la conscienciació, i només si això no és possible és quan nosaltres tenim l’obligació de prioritzar l’educació de l’infant”. 

Tot i els esforços de la Comissió d’Absentisme per corregir els casos més greus, la lentitud dels procediments comporta que, en molts casos, el jovent acabi l’ensenyament obligatori gairebé sense haver anat a l’escola. En aquest sentit, el regidor d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Girona, Josep Pujols, creu que l’objectiu és precisament aquest: “hem d’aconseguir ser més àgils en tot el procés. Cada vegada detectem els casos greus més ràpidament, i això ens permet iniciar abans l’aplicació del protocol, actuar en la fase de mediació i intentar reconduir la situació de manera que el nen retorni a l’escola”. 

Què és la Comissió d’Absentisme de Girona

L’Ajuntament de Girona va constituir el desembre del 2009 una comissió formada per tècnics del consistori gironí i de la Generalitat de Catalunya que coordinés accions enfocades a l’eradicació de l’absentisme escolar a la ciutat. 

El setembre del 2010, l’anomenada Comissió d’Absentisme amb el suport de la Fiscalia de Girona va signar el Protocol d’Absentisme, una eina liderada per l’Ajuntament de Girona que s’encarrega de detectar i resoldre els casos més greus d’absentisme escolar i que, des de la seva posada en marxa, vehicula totes les actuacions per a l’eradicació de l’absentisme a la ciutat. Aquesta eina es va actualitzar el 2015, moment a partir del qual es va iniciar també una línia d’actuació més contundent del consistori en aquest tema. 

Des que es va signar el Protocol, la feina de la Comissió s’ha centrat especialment en la detecció precoç de casos d’absentisme regular i crònic, propiciant que l’infant es pugui reincorporar a l’escola abans dels 16 anys, quan acaba l’escolarització obligatòria i surt del circuït del Protocol. 

L’objectiu final de la Comissió d’Absentisme de Girona és garantir el dret fonamental de tots els infants i jovent de la ciutat a una escolarització completa i vetllar per la igualtat d’oportunitats de tots els nens i nenes en la construcció del seu futur. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)