Notícies i comunicats

19/12/2016

Girona té nou Pla local de joventut

El dilluns 12 de desembre es va aprovar amb un total de 34 objectius operatius i 180 mesures concretes a implementar a la ciutat durant el període 2016-2020.

L’Ajuntament de Girona ha aprovat el nou Pla local de joventut de la ciutat. Aquest nou document, que es va aprovar el dilluns 12 de desembre, compta amb un total de 34 objectius operatius i 180 mesures concretes a implementar a la ciutat durant el període 2016-2020. 

Per a l’elaboració del Pla, es va dur a terme un treball de diagnosi i de coordinació des de la Secció de Joventut; es van fer processos participatius –enquesta prèvia als agents juvenils, enquesta als quatre-cents joves de la ciutat i grups de discussió que van tenir més de cent participants fets per entitats especialitzades- i reunions i compromisos que es van adquirir des de totes les àrees de l’Ajuntament. “Tot aquest treball ha donat lloc a un pla de 34 objectius i 180 mesures específiques per fer de les polítiques juvenils actives un puntal de l’acció de govern del consistori gironí. Un pla ambiciós i realista amb el que estem plenament satisfets i que permetrà donar resposta a les necessitats de les persones joves de Girona en els propers anys ”, ha comentat la regidora de Joventut, Elisabet Riera. 

Per a la confecció d’aquest pla es van definir 7 objectius estratègics i línies generals de treball i actuació per part de l’àrea com les següents: facilitar l’accés de les persones joves al món laboral a partir de millorar les seves condicions d’ocupabilitat, garantir l’èxit en els itineraris formatius de les persones joves en condicions d’equitat, fer efectiva la igualtat entre les persones joves i l’exercici dels seus drets fonaments, fomentar la salut de les persones joves, oferir espais i condicions per a la realització personal de totes les persones joves, promoure l’accés de les persones joves a les diverses formes de cultura per cohesionar la societat i, finalment, facilitar la participació de les persones joves en els afers col·lectius. 

El Pla local de joventut està estructurat en cinc àmbits d’actuació. “Menys atur juvenil i més oportunitats d’èxit educatiu” és el primer bloc. Facilitar l’accés al món laboral, viure experiències de mobilitat internacional i educació de qualitat que doni oportunitats a tots són les principals mesures d’aquest primer àmbit. El segon àmbit parla de “Desenvolupar el propi projecte vital”. És el bloc més social i on es defineixen les mesures respecte a la igualtat i la inclusió social per fer efectius els drets, les oportunitats d’accés a l’habitatge i el foment de la salut de les persones joves. El tercer bloc, sota el nom “Barris que fan ciutat”, parla de relació dels joves amb la ciutat i les mesures més destacades d’aquest bloc van articulades cap a aconseguir que la mobilitat juvenil no es basi en el cotxe i en la xarxa d’equipaments joves de la ciutat. 

Pel que fa al quart bloc, “Una opció per la cultura en una ciutat universitària”, el pla relliga la relació entre ciutat-joves-universitat-cultura i les mesures primordials que s’hi poden trobar són les de Girona, ciutat universitària i una ciutat oberta, cohesionada i inclusiva a través de la cultura. Per acabar, el cinquè i últim àmbit tracta de la “Participació real de les persones joves a la vida ciutadana”. Suport de l’associacionisme juvenil, canals, eines i recursos per facilitar la participació de les persones joves i fomentar el coneixement i el respecte de l’entorn són les mesures cabdals que aglutina aquest àmbit. 

Les cinc mesures més destacades que es posaran en marxa aviat són l’ampliació dels tallers d’èxit escolar a tots els instituts púbics de la ciutat i l’ampliació de l’oferta a l’alumnat d’educació secundària postobligatòria; l’ampliació del servei d’orientació a tots els instituts públics de la ciutat; el projecte Universitats i Ciutat com a espai compartit entre les universitats amb seu a Girona i la ciutat per a accions de difusió del pensament; la investigació i la recerca; la consolidació i impuls del servei de mobilitat internacional per estudiar, fer pràctiques, treball o voluntariat a l’estranger, i finalment, l’ampliació de la xarxa municipal d’espais joves amb l’obertura de dos nous espais a la ciutat, un al barri de Can Gibert i l’altre a l’esquerra del Ter.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)