Notícies i comunicats

25/06/2013

Consell Municipal de l'Esport

Presentació de candidatures i aprovació del reglament d'organització i funcionament del Consell

El Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió del dia 26 de març de 2013, va aprovar inicialment el reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport a Girona. Un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i en no haver-se presentat cap al·legació, es considera aprovat definitivament.

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures (del 27 de maig al 10 de juny de 2013) per formar part del Consell Plenari, s’han presentat les que figuren relacionades en l’annex 1.

Es convoca als representants de les entitats que conformen els col·lectius de bàsquet i d’esports individuals a les eleccions que tindran lloc el dilluns 1 de juliol de 2013, en el pavelló municipal Girona - Fontajau (entitats de bàsquet a les 19.45 hores i entitats d’esports individuals a les 20.00 hores) atès que s’han presentat un número superior de candidatures i es requereix una votació.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)