Notícies i comunicats

07/08/2019

Calendari laboral i Festes locals 2020 a la ciutat de Girona

El Ple del dia 22 de juliol de 2019 va aprovar les festes locals per a l'any que ve que seran el dilluns 1 de juny i dijous 29 d'octubre de 2020.

L'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i que el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, estableix que les dates de les festes locals han de ser proposades pel Ple de l'Ajuntament perquè, posteriorment, siguin fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Festes locals 2020

És per aquest motiu que el Ple del dia 22 de juliol de 2019 va aprovar les següents festes locals per a l'any 2020. 

► Dilluns 1 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
► Dijous 29 d'octubre (Sant Narcís)

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2020:

► Dimecres 1 de gener (Cap d’any)
► Dilluns 6 de gener (Reis)
► Divendres 10 d’abril (Divendres Sant)
► Dilluns 13 d’abril (Pasqua Florida)
► Divendres 1 de maig (Festa del Treball)
► Dimecres 24 de juny (Sant Joan)
► Dissabte 15 d'agost (l'Assumpció)
► Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
► Dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
► Dimarts 8 de desembre (La Immaculada)
► Divendres 25 de desembre (Nadal)
► Dissabte 26 de desembre (Sant Esteve)

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)