Notícies i comunicats

26/03/2013

El projecte d'urbanització de la plaça d'Europa es troba en període d'exposició pública

Fins al 22 d'abril es poden presentar al·legacions i consultar el projecte.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 11 de febrer de 2013, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 50, per a la modificació de la regulació de l'ocupació dels patis d'illa per a l'ús d'aparcament i de la regulació particular de l'ús d'aparcament, sotmetent l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edictes publicats al BOP de Girona núm. 36, de 20 de febrer de 2013; al DOGC núm. 6319, de 20 de febrer de 2013; i al Diari de Girona, del dia 20 de febrer de 2013.

Atesa la naturalesa del document, i per tal de garantir i fomentar els drets d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió, el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 11 de març de 2013, ha adoptat l’acord d’ampliar en un mes el termini d’informació pública atorgat inicialment a l’esmentada modificació del PGOU, el qual finalitzava el 21 de març de 2013, atorgant-se, en conseqüència, un termini total que finirà el dia 22 d'abril de 2013, durant el qual l’expedient i totes les actuacions podran ésser consultats a la regidoria delegada d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament (plaça del Vi, núm. 1, 2n pis), així com a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, i a través del web municipal, per tal que es pugui presentar, si s’escau, les al·legacions o els suggeriments que es considerin oportuns. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)