Notícies i comunicats

12/05/2015

Resum dels acords i mocions del Ple municipal ordinari de maig de 2015

El Ple va tenir lloc l'11 de maig de 2015.

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la cinquena sessió plenària ordinària del 2015. L’alcalde, Carles Puigdemont, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta de les dues sessions anteriors –Ple ordinari del 13 d’abril i extraordinari del 27 d’abril-, els informes de Presidència i els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple, així com de la convalidació de la presentació del projecte de creació d’una xarxa d’itineraris cicloturístics urbans a una convocatòria de subvencions, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia, es va debatre el punt 5, que feia referència a la modificació i ampliació dels models de les declaracions per a la inscripció al registre d’interessos dels membres electes de la corporació, personal directiu i/o amb habilitació estatal. Es va aprovar per unanimitat.

Pel que fa a la Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Municipal, van anar a l’ordre del dia els punts 6 (Modificar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2015), 7 (Aprovar les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local) i 8 (Adjudicar la contractació dels serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa Eugènia i diversos sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar per centres especials de treball). La regidora no adscrita Amèlia Barbero va demanar de votar en dues parts el punt 6, aprovant, per una banda, la provisió de plaça de secretari/ària i, per altra, les dues places d’agent del cos de la policia local. La primera part del punt es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, PP, ICV, PSC i regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana i Carles Bonaventura) i 7 abstencions (la CUP i els regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Amèlia Barbero, Àngel Quintana i Quim Bonaventura). La segona part del punt es va aprovar per 19 vots a favor (CiU, PP, PSC i regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana, Carles Bonaventura, CiU, PP, ICV, PSC i regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana i Carles Bonaventura) i 4 abstencions (CUP i ICV).

El punt 7 es va aprovar per 19 vots a favor (CiU, PP, PSC i regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana, Carles Bonaventura, CiU, PP, ICV, PSC i regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana i Carles Bonaventura) i 4 abstencions (CUP i ICV). El punt 8 es va aprovar per unanimitat.

El punt 9, relatiu a estimar en part les al•legacions presentades i aprovar definitivament el Pla de millora urbana Can Turon, anava dins la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació i es va aprovar per 19 vots a favor (CiU, PP, PSC i regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana, Carles Bonaventura, CiU, PP, ICV, PSC i regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana i Carles Bonaventura), 2 vots en contra (CUP) i 2 abstencions (ICV).

A continuació es va debatre l’única moció del Ple d’ahir. Es tractava de la moció presentada pels grups municipals de la CUP i ICV-EUiA en suport a la xarxa ciutadana de suport a la querella argentina contra els crims del franquisme i a les accions judicials del la querella 4591-10 del Jutjat número 1 de Buenos Aires. Es va aprovar per 21 vots a favor i 2 vots en contra (PP).

Com que es tractava de l’últim Ple ordinari de la legislatura, els regidors i regidores que no seguiran durant els propers quatre anys van voler adreçar unes paraules d’agraïment i comiat per la seva etapa com a regidors del Ple. Van intervenir els regidors no adscrits Quim Bonaventura, Amèlia Barbero, Àngel Quintana, Xavier Amores, Pia Bosch, Carles Palomares, Joan Olòriz, Anna Pujolàs, Jordi Navarro, Coralí Cunyat i Jordi Fàbrega. Tots ells van tenir un record per la regidora Cuca Mascort, que va morir durant la legislatura.

VÍDEO DEL PLE

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)