Notícies i comunicats

20/05/2014

Restauració de la connectivitat fluvial per als peixos al sector de l'aiguabarreig del Ter amb l'Onyar

Diagnosi prèvia i propostes preliminars.

La confluència dels rius Ter i Onyar constitueixen un sector fluvial d'altíssim interès per a la conservació de la fauna íctica original dels rius de Catalunya, atesa l'existència de 5 espècies de peixos amençades i/o catalogades a nivell europeu o català (anguila, espinós, bavosa de riu, barb de muntanya i bagra). Val a dir que aquesta excepcional riquesa d'espècies íctiques amenaçades en un sol tram fluvial avui és extremament infreqüent als grans eixos fluvials de Catalunya.

Amb tot, les poblacions locals de la major part d'aquestes espècies son inestables, i estan sotmeses a la combinació de dos factors principals d'amenaça: l'alteració del règim de cabals i la pèrdua de connectivitat fluvial per l'existència de barreres transversals infranquejables. El primer factor és un problema de gran abast que requereix de la implementació de mesures a escala de conca i fins i tot de país. En canvi, el segon factor és molt més local, malgrat que la seva incidència pot ser també força gran. De fet, una eventual permeabilització de les barreres transversals existents en aquest sector permetria la colonització d'un tram de no menys de 6 km de riu per part d'almenys dues espècies molt amenaçades a Catalunya que recentment han recolonitzat l'aiguabarreig Ter- Onyar.

Per altra banda, l'existència d'aquesta ictiofauna i l'aplicació de mesures per a la millora del seu estat de conservació constitueix una clara oportunitat per a 1) la vehiculació de recursos públics o privats (ajuts) de diverses fonts per a l'execució de projectes de conservació, i 2) la sensibilització ambiental envers els valors globals dels nostres rius. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)