Notícies i comunicats

20/05/2014

Restauració i recuperació d'hàbitats i espècies aquàtics d'interès a la Vall de Sant Daniel

Elements d'interès, problemàtica de conservació, possibilitats d'actuació, i potencialitat d'usos socials compatibles.

Els hàbitats aquàtics associats a la xarxa fluvial i les petites zones humides de la Vall de St. Daniel han sofert una certa degradació durant els darrers 30 anys, bàsicament com a conseqüència d’una combinació de 4 factors: 1) abandonament d’usos tradicionals, 2) efecte del gran incendi forestal del 1982, 3) canvis notables en la hidrologia natural derivats del canvi climàtic i de l’augment de la massa forestal, 4) puntualment, certa ruderalització i aparició d’usos irregulars altament impactants. Els efectes més dràstics han estat la pràctica desaparició dels refugis per als peixos durant l’estiatge (gorgues sempre inundades) i la pèrdua de petites masses d’aigua adients per a l’herpetofauna aquàtica.

Amb tot, pel que fa als hàbitats i espècies aquàtics, la Vall de Sant Daniel conserva un interès notable, tant a escala local com comarcal. Molts d’aquest elements naturals d’interès encara hi són presents mentre que altres han desaparegut recentment, però tant en un cas com en l’altre, existeix la possibilitat de plantejar operacions relativament simples per a potenciar-los o recuperar-los, com les que s’apunten a la diagnosi es presenta a continuació. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)