Notícies i comunicats

22/05/2014

Període d'exposició pública de l'Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Girona

Termini d'exposició: 4 de juliol de 2014

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 de maig de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Girona, d'acord amb el que disposen els articles 49 i 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril; i l'article 70.2 de la pròpia Llei de Bases 7/1985, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern local; i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.

L’expedient i totes les actuacions es sotmeten a informació pública i s’exposen a la regidoria delegada d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament (plaça del Vi, núm. 1, 2n pis), així com a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, per tal que puguin ser examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions al Registre General, pel termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la darrera publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa local.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació íntegra, tal com disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)