Notícies i comunicats

04/01/2016

Bonificació de la quota anual d'abonats/ades a les piscines municipals per a les famílies amb pocs recursos i noves quotes d'abonaments per a les famílies nombroses i monoparentals

Només es podran demanar aquestes bonificacions del 2 de gener al 31 de març de 2016. Les famílies monoparentals o nombroses podran sol·licitar el canvi de quota fins al 30 de gener de 2016.

Aquesta reducció de les quotes anuals d’abonats/ades a les piscines municipals és per les famílies amb pocs recursos econòmics.

Les famílies interessades en gaudir de la bonificació d’accés a les piscines municipals de Girona en el proper any 2016, cal que presenteu la corresponent sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona, adjuntant la documentació que es relaciona a continuació en els annexos, sempre i quant els ingressos de la unitat familiar no superin el barem que trobareu a continuació. 

Noves quotes d’abonament a les piscines municipals per famílies nombroses i famílies monoparentals (Quota d'inscripció 87,80 € i quota anual 167,45 €)

Podeu consultar-ne les condicions i les noves taxes per a les famílies nombroses i monoparentals al següent enllaç www2.girona.cat/ca/esports_abonats_piscines o dirigint-vos al Pavelló Municipal de Fontajau, o bé a les piscines de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla o de Palau.

Qui es vulgui beneficiar d’aquesta nova quota haurà de presentar el carnet oficial emès per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, a qualsevol de les instal·lacions citades anteriorment.

El termini per sol·licitar el canvi de quota finalitzarà el dia 30 de gener de 2016.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)