Cèdules

Cèdules d’habitatge usat

Les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, per habitatges situats a la ciutat de Girona, poden presentar-se a l'Oficina Municipal d'Habitatge.


Per què serveix una cèdula de segona ocupació?

Per garantir el compliment dels mínims d’habitabilitat.


Puc demanar-la per a qualsevol habitatge?

No, només serveix per a habitatges existents i que no hagin sofert un canvi en les dimensions o distribució interior. Quan es tracta d’un habitatge nou, o provinent d’una segregació, o un canvi d’ús, o que se li hagi fet una gran rehabilitació, cal demanar la cèdula de 1a ocupació, a tramitar als Serveis Territorials de l’Habitatge.
 

És obligatori tenir la cèdula?

A partir de l’1 de gener de 2004 tots els habitatges han de disposar de la corres-ponent cèdula vigent. Les cèdules emeses abans de l’any 2004 caduquen als 10 anys; les emeses posteriorment tenen una vigència de 15 anys.
 

Quan és necessària la cèdula?

Per llogar o vendre un habitatge és obligatori disposar de la cèdula d'habitabilitat; també s'exigeix per efectuar el canvi de titularitat en les companyies de serveis.
 

Quina documentació cal aportar per tramitar-la?

Cal presentar una sol·licitud en el formulari oficial, el qual ha d’anar signat per un tècnic qualificat (arquitecte o aparellador) i amb el visat del col·legi corresponent. Per agilitzar els tràmits, es recomana aportar algun document que certifiqui la legali-tat de l’habitatge (escriptures, registre, dades cadastrals...).
 

Quin preu té la cèdula?

No hi ha una tarifa pels honoraris del tècnic que signa la sol·licitud, l’import pot variar entre 100 i 200 €. Pel tràmit de la sol·licitud, la Generalitat cobra una taxa de 18 €.
 

Quin procediment es segueix?

 1. La sol·licitud (signada pel tècnic i visada) es presenta a l’Oficina Municipal d’Habitatge.
 2. Aquesta lliurarà la taxa i una còpia amb el registre d’entrada.
 3. Es disposa de 45 dies per pagar la taxa a qualsevol oficina de "la Caixa".
 4. En un termini de 15 dies, un tècnic municipal farà una inspecció a l’habitatge per verificar-ne l’habitabilitat (hi ha un 47% de sol·licituds incorrectes).
 5. A les tres setmanes d’haver-se presentat la sol·licitud, la cèdula es podrà recollir a l’Oficina Municipal d’Habitatge, sempre que s’hagi pagat la taxa.
   

Quan podré disposar de la nova cèdula?

Si no hi ha cap incidència i sempre havent pagat la taxa, la cèdula es concedeix a les tres setmanes d’haver-se sol·licitat. 


Documentació:

La documentació necessària per la tramitació és la següent:

 1. Certificat d'habitabilitat, segons model oficial, subscrit per un arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador, amb el visat del col·legi corresponent.
 2. Còpia de la descripció registral de l'habitatge o de la consulta descriptiva de les dades cadastrals.
 3. Per a més informació, dirigiu-vos a l'Oficina Municipal d'Habitatge, al carrer Pou Rodó, 4, o bé al telèfon 972010202, o mitjançant el web www.girona.cat/omh

  

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Alcaldia
  Regidoria delegada d'Igualtat i Drets Socials

 • Adreça:

  C. Pou Rodó, 4
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 202

 • Fax:

  972 203 820

 • Adreça electrònica:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 10 a 14 h
  Els dilluns de 16.30 a 18.30 h, excepte juliol i agost

Veure en el plànol: