Subvencions en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris 2019

Convocatòria 2019 - Pendent de publicació.

El Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Girona preveu una partida per fer actuacions en els barris que se sotmet a participació ciutadana a través del procés dels Pressupostos Participats dels Barris.

Fruit d'aquesta consulta, els veïns i veïnes poden votar projectes a desenvolupar per les entitats que tenen com a objectiu la dinamització dels barris.

Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris seleccionats pels veïns i veïnes en el marc de la consulta durant el procés dels pressupostos participats.

Entitats destinatàries i requisits mínims

Les entitats destinatàries seran entitats de barri sense afany de lucre que reuneixin els requisits següents:

  1. Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat en algun dels barris de la ciutat de Girona.
  2. Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. Les entitats podran autoritzar a l'Ajuntament de Girona a consultar i obtenir els certificats emesos per les administracions corresponents. En cas contrari, hauran de presentar elles aquests documents.
  3. No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tipus de projectes i determinació de la quantia de les subvencions

Poden ser objecte de subvenció els següents tipus de projectes:

a) Activitats que tenen com a objectiu la dinamització dels barris.

b) Activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes dels barris.

L’atorgament de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, tenint en compte les particularitats del procés dels Pressupostos Participats dels Barris.

Les entitats podran presentar aquells projectes subvencionables votats a la consulta dels pressupostos participats. L’import o quantia individualitzada dels projectes es determinarà a la corresponent convocatòria un cop obtinguts els resultats de la consulta i d’acord amb la valoració econòmica dels projectes presentats.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona (a través de la Seu Electrònica) serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria. 

Acceptació de les subvencions

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. En cas que la convocatòria o acord de resolució de la subvenció prevegi efectuar pagaments anticipats caldrà l’acceptació expressa per part de l’entitat interessada.

Justificació de la subvenció

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades, les condicions i la documentació que cal presentar seran les que figuraran a la convocatòria corresponent.

Servei de Participació
Veure en el plànol: