Pressupostos

ASSEMBLEES DE BARRI 2016

A les assemblees de barri l'Associació de veïns van presentar les propostes per als Pressupostos Participats del 2016 per tal de donar-les a conèixer a totes les persones assistents i acabar de prioritzar-ne fins a un màxim de cinc. Hi van poder participar totes les entitats del barri i els veïns i veïnes.

Les propostes recollides a les assemblees de barri es van traslladar a l'Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que va emetre els informes pertinents sobre la viabilitat de cadascuna.

Aquests informes emesos pels tècnics municipals es van traslladar als barris en unes segones assemblees, on es va acabar de definir els projectes que se sotmetrien a consulta ciutadana la primera setmana de juny.

 

Articles del reglament que exposen la composició i  el funcionament de les assemblees de barri:

Article 4. Les Assemblees de Barri
Les Assembles de Barri estaran formades pel regidor/a de Participació Ciutadana, el regidor/a d’Hisenda, el regidor/a de
barri i els presidents de les associacions de veïns que hi ha en el barri. També formaran part d’aquest òrgan les entitats que tinguin el seu àmbit territorial d’actuació en aquest barri i estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. Les Assemblees de Barri seran obertes a tots els veïns i veïnes.
Així mateix, si una Assemblea de Barri així ho decideix, podran formar-ne part entitats que el seu àmbit d’actuació sigui la ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.
A efectes de votacions, només podran votar les entitats i cadascuna tindrà un vot.

Article 4.1. Funcions
Les Assemblees de Barri tindran com a funció realitzar propostes per al seu barri i prioritzar-ne fins a cinc d’acord amb la quantitat assignada segons amb el repartiment que haurà fet la Comissió Mixta de Ciutat.
Aquestes propostes hauran de correspondre a matèries que siguin competència de l’Ajuntament, no superar la partida assignada a cada barri i executar-se tècnicament. Serà competència de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica comprovar aquest requisit.
Així mateix, no s’acceptaran les propostes que comportin imposició de contribucions especials.