Pressupostos

ASSEMBLEES DE BARRI

En el marc del procés dels Pressupostos Participats del 2014, del 17 de març a l’1 d’abril es van portar a terme les primeres Assemblees de Barri, on les entitats dels barris van proposar fins a un màxim de 5 projectes per a què fossin valorats tècnicament i econòmicament d’acord amb la quantitat assignada a cada barri, a partir dels criteris objectius fixats per la Comissió Mixta de Ciutat.

Una vegada celebrades totes les Assemblees de Barri, els projectes proposats es van traslladar a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que va emetre els corresponents informes sobre la viabilitat tècnica i econòmica de cadascun dels projectes. Aquesta informació es va presentar per part dels tècnics corresponents a les segones Assemblees de Barri que es van tornar a convocar del 22 d’abril al 5 de maig per tal d’acabar de concretar quins projectes se sotmetrien a consulta a cadascun dels barris mitjançant el vot lliure, directe i secret de la ciutadania el 30 i 31 de maig.

Aquest equip va estudiar la viabilitat de 92; el servei d’Urbanisme va valorar 37 propostes, Mobilitat i Via Pública 28, Sostenibilitat 13 i altres serveis municipals les 14 restants.