Pressupostos

ASSEMBLEES DE BARRI

En el marc del procés dels Pressupostos Participats del 2015, del 10 al 20 de febrer es van portar a terme les primeres Assemblees de Barri, on les entitats dels barris van proposar fins a un màxim de 5 projectes per a què fossin valorats tècnicament i econòmicament d’acord amb la quantitat assignada a cada barri, a partir dels criteris objectius fixats per la Comissió Mixta de Ciutat.

Una vegada celebrades totes les Assemblees de Barri, els projectes proposats es van traslladar a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que va emetre els corresponents informes sobre la viabilitat tècnica i econòmica de cadascun dels projectes. Aquesta informació es va presentar per part dels tècnics corresponents a les segones Assemblees de Barri que es van tornar a convocar del 16 al 26 de març per tal d’acabar de concretar quins projectes se sotmetrien a consulta a cadascun dels barris mitjançant el vot lliure, directe i secret de la ciutadania del 20 al 25 de maig.

Aquest equip va estudiar la viabilitat de 121, dels quals un total de 98 varen anar a consulta als barris.