Assemblees de barri

FUNCIONAMENT

Articles del reglament que exposen la composició i  el funcionament de les assemblees de barri:

Article 4. Les Assemblees de Barri
Les Assembles de Barri estaran formades pel regidor/a de Participació Ciutadana, el regidor/a d’Hisenda, el regidor/a de barri i els presidents de les associacions de veïns que hi ha en el barri. També formaran part d’aquest òrgan les entitats que tinguin el seu àmbit territorial d’actuació en aquest barri i estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. Les Assemblees de Barri seran obertes a tots els veïns i veïnes.
Així mateix, si una Assemblea de Barri així ho decideix, podran formar-ne part entitats que el seu àmbit d’actuació sigui la ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.
A efectes de votacions, només podran votar les entitats i cadascuna tindrà un vot.

Article 4.1. Funcions

Les Assemblees de Barri tindran com a funció realitzar propostes per al seu barri i prioritzar-ne fins a cinc d’acord amb la quantitat assignada segons amb el repartiment que haurà fet la Comissió Mixta de Ciutat.
Aquestes propostes hauran de correspondre a matèries que siguin competència de l’Ajuntament, no superar la partida assignada a cada barri i executar-se tècnicament. Serà competència de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica comprovar aquest requisit.
Així mateix, no s’acceptaran les propostes que comportin imposició de contribucions especials.

 

CALENDARI