Règim interior

Serveis Jurídics

L’Assessoria Jurídica és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Girona adscrit a l’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal.

Té com a finalitat exercir les tasques d’assessorament jurídic als òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament i serà l’encarregada d’organitzar i atendre la defensa jurídica i la representació de l’Ajuntament davant els jutjats i tribunals.

El seu àmbit d’actuació és l’Ajuntament de Girona, així com també els organismes autònoms que en depenen, ens associatius, societats, consorcis, patronats, fundacions i altres òrgans complementaris íntegrament municipals o que comptin amb la participació de l’Ajuntament.


Resolucions judicials

ANY 2015

Assabentats al Ple del 9 de març de 2015

Sobre designacions de llocs de treball de cap de Servei d'Edificació, Protecció del Patrimoni i habitatge i de cap de Servei de Planejament i Gestió Urbanística
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Despeses de 27 animals decomissats
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Denegació la liquidació definitiva de l'ICIO
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Lesions sofertes en motiu de la caiguda que va patir al carrer Santa Clara
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Requeriment per condicionar un solar cèntric de la ciutat en no mantenir les degudes condicions de seguretat
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Modificació dels articles 14, 15, 16, 46 i 80 de l'acord/conveni 2010-2012 prorrogat fins el 2014
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

No admetre a tràmit l'escrit presentat per la part recurrent
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Conducció sota la influència de drogues tòxiques i conducció sense permís per pèrdua de punts
SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA DE L'ACUSAT

Caiguda patida a la via pública, al carrer Acàcia de Girona, el dia 31 de març de 2009
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Assabentats al Ple del 9 de febrer de 2015

Projecte de Reparcel·lació de la UA Mas Gri
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sanció per infracció de les Normes de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària per estacionar destorbant la sortida d'un altre vehicle estacionat, a l'avinguda de St. Francesc de Girona
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Accident de treball la contingència causant de la baixa
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Llicència d'obres per a la instal·lació de fusteria exterior
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Liquidació de la taxa d'escombraries
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Assabentats al Ple del 12 de gener de 2015

Lesions sofertes en motiu d’una caiguda a la via pública , el dia 28 de maig de 2010, en relliscar quan passava per la vorera metàl·lica de l’encreuament del carrer Santa Clara amb el carrer Nou de Girona
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Danys soferts a conseqüència d’una caiguda a la via pública, al carrer Sant Joan Bosco, el dia 21 d’agost de 2010
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Preu just corresponent a l’expedient d’expropiació de la finca del carrer Pedret, 160, de Girona
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Sanció d’import de 600 €, per infracció de les normes de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, per no identificar, el titular del vehicle, al conductor responsable de la infracció
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Caiguda patida dins el recinte de la deixalleria municipal el dia 7 de gener de 2013 a conseqüència de l’existència d’un desnivell sense senyalització
SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DEL RECURS

Serveis Jurídics
 • Àrea de què depèn:

  Hisenda i Gestió Municipal
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 036
  972 419 409

Veure en el plànol: