Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Ajuts a la contractació

Incentivem la contractació de persones en situació d'atur

L'Ajuntament de Girona posa a l'abast de les empreses un seguit d'ajuts a la contractació1 amb l'objectiu de:

Facilitar la contractació de persones en recerca de feina

Impulsar l'activitat econòmica

Crear llocs de treball

1 Aquests ajuts són compatibles amb les bonificacions en les quotes de la SS segons la normativa vigent.
 

GIRONA ACTUA
Contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones i a la implicació social del teixit econòmic localObjectius:

Facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d'atur o que volen millorar la seva ocupació, mitjançant un treball de millora de la seva ocupabilitat.

Fomentar el desenvolupament econòmic local a través de l'atorgament d'ajuts econòmics a empreses i entitats.

Requisits de les persones treballadores

Estar empadronats/des al municipi de Girona.

Trobar-se en situació d'atur o amb un contracte laboral d'un màxim de 15 hores setmanals.

Participar en les accions per a la millora de l'ocupabilitat que gestiona el Servei Municipal d'Ocupació.

Formar part d'algun dels col·lectius prioritaris detallats a l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020.

No haver prestat serveis a l'entitat contractant amb anterioritat a la data de contractació.


Requisits de les empreses / entitats

Podran sol·licitar la subvenció les empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d'influència que:

Es trobin al corrent de pagaments tributaris.

No hagin amortitzat llocs de treball indefinits mitjançant acomiadaments improcedents durant els tres mesos anteriors a la contractació.

No hagin estat sancionades en matèria d'integració laboral de persones amb disminució, relacions laborals o seguretat i salut en el treball.

Disposin d'un sistema d'organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.

Compleixin amb la normativa vigent pel que fa a gestió de subvencions, igualtat de tracte i oportunitats, assetjament per raó de sexe, finances públiques, ajuts de mínimis i protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Les entitats, amb plantilla superior a 15 treballadors/es, que, havent participat en convocatòries anteriors, no hagin disminuït la plantilla i tinguin com a mínim el 70% dels treballadors/ores en situació laboral fixa.


Requisits de la contractació

Data d'alta del treballador/ora a la Seguretat Social a partir del dia 01/01/19.

Qualsevol modalitat de contracte laboral, a excepció dels contractes de treball en pràctiques i els fixes discontinus.

Durada mínima de 6 mesos.

Jornada completa o mínim a mitja jornada segons el conveni col·lectiu d'aplicació.

Condicions de contractació mínimes segons l'oferta de treball explicitada.

Màxim 5 contractacions subvencionades a l'any per empresa o grup empresarial.


Quantia de la subvenció

Edat Jornada Import
mensual
6 mesos 12 mesos
16-29 Completa 675 € 4.050€ -
16-29 Parcial 450 € 2.700€ -
30-44 Completa 900 € 5.400€ -
30-44 Parcial 675 € 4.050€ -
>45 Completa 900 € 5.400€ 10.800€
>45 Parcial 675 € 4.050€ 8.100€


Termini:
Període de sol·licitud de l'1 al 15 de desembre de 2019

30 PLUS -
Invertim en les persones, millorem el potencial humà de les empreses
 Objectiu:
Contractació de persones en situació d’atur de 30 anys i més, que es formaran atenent al perfil del treballador/ora i les necessitats i/o requeriments tècnics del lloc de treball i de l’empresa contractant (entre 20 i 100 hores).

Quantia de la subvenció:

Contracte Mensual 9 mesos
40h/setm 1.050 9.450
20h/setm 525 4.725

Requisits de les empreses i de la contractació:

Procés de selecció per competències a càrrec de l'SMO.

Contractació mínima de 6 mesos.

Qualsevol modalitat contractual, excepte contractes de substitució, interinitat o relleu.

Jornada laboral mínima de 20 hores setmanals.

Formació vinculada al lloc de treball (entre 20 i 100 hores). La formació es pot realitzar abans o durant la contractació.

No haver fet cap acomiadaments declarats improcedents en els 3 mesos anteriors a la contractació.

Compromís d'acceptació de les condicions del programa


Termini:

Període de contractació: del 02/08/19 a l 01/04/2020
Termini de 2 mesos, des de la data d’inici del contracte, per a sol·licitar la subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

 

FACILITEU-NOS LES VOSTRES DADES I
ENS POSAREM EN CONTACTE AMB VOSALTRES

 

Narcís Xifra i Masmitjà, 43 - 17005 Girona | smo@ajgirona.cat | www.girona.cat/smo  Twitter Ocupació Vídeos del Servei Municipal d'Ocupació

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:

Logo SOC   Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logotip Iniciativa d'Ocupació Juvenil - Unió Europea

Ministerio de Empleo y seguridad social   Logo de l'Obra Social La Caixa   Logo del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona