Sostenibilitat

Polítiques municipals contra el canvi climàtic

Donat que moltes de les conseqüències del canvi climàtic les estem començant a notar des de la Regidoria de Sostenibilitat i Participació Ciutadana estem duent a terme algunes mesures per adaptar-nos-hi:

 • Programació del reg dels jardins i places de la ciutat
 • Instal·lació de circuits tancats a les fonts ornamentals
 • Utilització de plantes autòctones per a ús decoratiu.

Estem treballant per moderar els efectes del canvi climàtic a escala local. En concret, treballem a partir dels eixos:

 • El Pla d'acció energètica 2008- 2011
  Va ser aprovat el 2008 i tindrà vigència fins el 2011. L'Ajuntament de Girona va aprovar inicialment en la seva sessió de 13 maig de 2008 (i definitivament en la sessió de 9 de setembre de 2008) el Pla d'acció energètica 2008-2011 amb l'objectiu d'aconseguir aconseguir una reducció del consum energètic municipal d'uns 1,3 milions de kWh anuals amb un cost estimat de 744.969,00 euros, i amb una reducció d'emissions de CO² estimades de 450 tones anuals.
 • El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Girona
  Està en fase avançada de redacció i pendent de la seva propera aprovació, i inclou com a objectiu estratègic la reducció de la emissió de gasos causants de l'efecte hivernacle i busca reduir les emissions de GEH un 32%, a l'any 2012, per tal de complir amb els objectius establerts a l'Estat Espanyol i Catalunya en relació amb el conveni i protocol de Kioto.
 • El projecte LIFE anomenat LAKS (Local Accountability For Kyoto Goals)
  És un projecte europeu que es fa conjutament amb les ciutats de Pàdua, Reggio Emilia, la província de l'Emilia Romagna (Itàlia) i la ciutat de Bydgoscz (Polònia). Aquest projecte desenvoluparà una metodologia per avaluar els resultats de les polítiques locals envers el canvi climàtic, i al mateix temps incorpora un sistema d'informació per a la ciutadania. En aquests moments està en elaboració i es preveu que estigui a punt d'aplicar-se a principis del 2011.

En el següent enllaç podeu veure un resum de les accions de mitigació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Què és el canvi climàtic?

Quan fa uns deu anys parlàvem sobretot de l'efecte d'hivernacle i el forat de la capa d'ozó, en els darrers anys es fa més èmfasi en el canvi climàtic. Però tot està relacionat i la preocupació se centra en l'acció de les persones sobre el planeta. Consumim més petroli, fusta i aigua; produïm més emissions de gasos (cotxes, indústries, incendis, etc); i la població mundial està augmentant. I la Terra no pot assumir-ho.

El canvi climàtic, avui avalat per la majoria d'experts i investigadors, és degut a l'activitat humana. La pujada de la temperatura és un dels seus avisos però també es manifesta amb pèrdues de collita per manca d'aigua, extinció d'espècies animals i vegetals o episodis climàtics extrems (tsunamis, tempestes tropicals, etc.).

La resposta al canvi climàtic no ha de ser només ambiental (protegint espècies, augmentant les energies alternatives o reduint els residus), sinó econòmica, cultura i, sobretot, social.

El pacte europeu entre alcaldies assumeix el compromís de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2 equivalent en el municipi en més del 20 per cent per a 2.020 mitjançant plans la creació de Plans d'acció d'energia sostenible (PAES).

Les emissions l'any 1990 s'estimen en 6,4t CO2e per habitant, calculades fent una extrapolació de les dades del balanç d'emissions del 2001, que és l'any més llunyà i proper al 1990, de què es disposen dades. L'objectiu fixat en el Pla Local de Mitigació del canvi climàtic per l'any 2020, és de reduir-les un 20% arribant doncs a 5,1 t CO2e per habitant. Tot i això, amb el conjunt de mesures i accions proposades pel Pla d'Acció d'Energètic sostenible, es preveu arribar a 4,7t CO2e per habitant.