Sostenibilitat

Permís per recollir pinyes en espai de titularitat municipal

La recol·lecció de pinyes es podrà realitzar exclusivament entre l'1 de novembre i el 15 de maig. Fora d'aquest període, queda prohibit recollir-ne.

A on es poden recollir pinyes?

Amb aquesta autorització només es poden recollir pinyes en les finques de titularitat municipal. Quan s’atorgui l’autorització, es facilitaran els plànols d’aquestes finques.

Condicions

  • És obligatori portar la llicència i autorització durant les activitats realitzades al bosc. Tant aquesta llicència com l’autorització esmentada, hauran de ser exhibides a requeriment de qualsevol agent de l’autoritat.
  • La recol·lecció de pinyes s’haurà de realitzar amb mitjans manuals o mecànics, de tal manera que no es causin danys als troncs o a les branques de l’arbre. Queda prohibit l’ús de serres, destrals o similars.
  • Els recol·lectors hauran de deixar a l’arbre un mínim de 5 pinyes, de manera que se’n garanteixi suficientment la reproducció.

Com demanar-ho?

Cal demanar permís a l’Ajuntament mitjançant sol·licitud normalitzada que podeu trobar a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana o a la seu electrònica https://seu.girona.cat

En la sol·licitud cal aportar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI
  • Telèfon mòbil
  • Fotocòpia de llicència d’un any de validesa expedida als serveis territorials i oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  • Autorització de l’Ajuntament com a titular dels terrenys municipals a on es recolliran les pinyes (aquest document s’expedirà quan s’atorgui l’autorització).

Legislació aplicable

  • La recollida i comercialització de pinyes estan regulades dins tot l’àmbit territorial de Catalunya per l’Ordre de 18 de juliol de 1991, modificada per l’Ordre de 5 de juliol de 1995.
  • Les infraccions al que disposa l’Ordre anterior seran sancionades d’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i per la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests estatal.

Per més informació

Contactar amb la Secció de Parcs, Jardins, Rius i Paisatge – Tel. 972 010 224

Sostenibilitat
Veure en el plànol: