Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)

L’Ajuntament de Girona, en el ple municipal de 9 de novembre de 2004, va adquirir el compromís d’elaborar, amb la participació del Consell Municipal de Sostenibilitat, el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona com a instrument per a avaluar la realitat del municipi des del punt de vista de la sostenibilitat i comprendre com evoluciona en el temps.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona parteix dels indicadors comuns amb la resta de municipis, que com Girona, pertanyen a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i els desenvolupats per la Diputació de Girona. S’ha tingut en compte però les característiques pròpies de la ciutat de Girona i els objectius del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat: Dibuixem un camí. També que el conjunt d’indicadors siguin fàcilment mesurables, pràctics i comprensibles.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona és un instrument bàsic d’avaluació continuada i permet realitzar un seguiment de l’evolució dels aspectes clau en el procés de millora mediambiental, comprovar si s’assoleixen els objectius proposats i també permet saber quins són els punts als quals s’han de dedicar més esforços. En definitiva, es tracta d’un marcador que ajuda a progressar cap a la sostenibilitat.

Els principals indicadors de sostenibilitat de Girona 2017 són els següents:

ENERGIA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum energètic residencial per habitant 3.560 kWh/habitant 2016*
Pes del consum energètic industrial 20,1 2016*
Emissions de CO2 del municipi per habitant 4,62 tCO2 habitant 2014**
Consum municipal (equipaments + instal·lacions municipals) 268,0 kWh/habitant 2017
Producció municipal d'energies renovables prespecte el consum municipal 0,69 % 2017


*Últimes dades disponibles a l'ICAEN
**Últimes dades disponibles

RESIDUS
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Taxa de recollida selectiva 48,8 % 2017
Intensitat en la generació de residus municipals 1,18 Kg/habitant /dia 2017
Utilització de les deixalleries municipals 0,31 Usuaris/habitant /dia 2017
AIGUA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum d'aigua 153,5 litres/habitant - dia 2017
Consum domèstic 134,5 litres/habitant - dia 2017
Consum municipal 8,9 litres/habitant - dia 2017
Taxa incontrolats xarxa d'aigua 15,0 % 2017
Qualitat de les aigües de consum 100,0 % 2017
Qualitat de les aigües de fonts naturals 14,3 % 2017
Taxa de compliment del cabal del Ter 42,7 % 2017
QUALITAT AMBIENTAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) 67,0   2017
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable (ICQA < 50) 8,9 2017
Taxa de població en zones <65 dB (diürn) 50,64 % 2015*
Taxa de població en zones <55 dB (nocturn) 66,56 % 2015*
Sensors acústics dia entre 65,4 i 67,5 dB(A) 2017
Sensors acústics nit entre 56,8 i 60,7 dB(A) 2017
Nivell d'exposició a radiació electromagnètica 1,1 V/m 2017
Taxa de compliment dels nivells de radiació electromagnètica 100,0 % 2017


*Dades cada 5 anys

VERD URBÀ I MEDI NATURAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Espais verds per habitant 17,82 m2/habitant 2017
Espais verds respecte sò6urbà 14,75 % 2017
Habitants per arbre 2,71 habitants/arbre 2017
Superfície cremada 3,1 Ha 2017
Itineraris de natura senyalitzats 27,32 Km 2017
Parcel·les d'horta pública  303 Parcel·les 2017
Acords de custòdia 20,13 Ha 2017
Consum d'aigua de reg per habitant 1,5 m3/habitant 2017
Nombre de nius d'orenetes sencers 1.772 nius sencers 2016/2017*
Captures de senglars 230 individus capturats 2016/2017*


*Dades bianuals

Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: