Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)

L’Ajuntament de Girona, en el ple municipal de 9 de novembre de 2004, va adquirir el compromís d’elaborar, amb la participació del Consell Municipal de Sostenibilitat, el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona com a instrument per a avaluar la realitat del municipi des del punt de vista de la sostenibilitat i comprendre com evoluciona en el temps.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona parteix dels indicadors comuns amb la resta de municipis, que com Girona, pertanyen a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i els desenvolupats per la Diputació de Girona. S’ha tingut en compte però les característiques pròpies de la ciutat de Girona i els objectius del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat: Dibuixem un camí. També que el conjunt d’indicadors siguin fàcilment mesurables, pràctics i comprensibles.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona és un instrument bàsic d’avaluació continuada i permet realitzar un seguiment de l’evolució dels aspectes clau en el procés de millora mediambiental, comprovar si s’assoleixen els objectius proposats i també permet saber quins són els punts als quals s’han de dedicar més esforços. En definitiva, es tracta d’un marcador que ajuda a progressar cap a la sostenibilitat.

Els principals indicadors de sostenibilitat de Girona 2016 són els següents:

ENERGIA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum energètic residencial per habitant 3.651,3 kWh/habitant 2014
Pes del consum energètic industrial 19,9 2014
Emissions de CO2 del municipi per habitant 4,62 tCO2 habitant 2014
Consum municipal (equipaments + instal·lacions municipals) 288 kWh/habitant 2016
Producció municipal (equipaments) 0,04 2016

RESIDUS
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Taxa de recollida selectiva 47,2 % 2016
Intensitat en la generació de residus municipals 1,16 Kg/habitant /dia 2016
Utilització de les deixalleries municipals 0,29 Usuaris/habitant /dia 2016

AIGUA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum d'aigua 153,5 litres/habitant - dia 2016
Consum domèstic 135,4 litres/habitant - dia 2016
Consum municipal 8 litres/habitant - dia 2016
Taxa incontrolats xarxa d'aigua 14,2 % 2016
Qualitat de les aigües de consum 100 % 2016
Qualitat de les aigües de fonts naturals 3,2 % 2016
Taxa de compliment del cabal del Ter 44,1 % 2016

QUALITAT AMBIENTAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) 74,4   2016
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable (ICQA < 50) 3,9 2016
Taxa de població en zones <65 dB (diürn) 50,6 % 2015*
Taxa de població en zones <55 dB (nocturn) 66,6 % 2015*
Nivell d'exposició a radiació electromagnètica 1,1 V/m 2016
Taxa de compliment dels nivells de radiació electromagnètica 100 % 2016


*Dades cada 5 anys


VERD URBÀ I MEDI NATURAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Espais verds per habitant 15 m2/habitant 2016
Espais verds respecte sò6urbà 12,4 % 2016
Habitants per arbre 2,7 habitants/arbre 2016
Superfície cremada 0,2 Ha 2016
Itineraris de natura senyalitzats 27,3 Km 2016
Parcel·les d'horta pública  303 Parcel·les 2016
Acords de custòdia 20,1 Ha 2016
Consum d'aigua de reg per habitant 0,6 m3/habitant 2016
Nombre de nius d'orenetes sencers 1.772 nius sencers 2016
Captures de senglars 176 individus capturats 2015/2016*


*Dades bianuals

Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: