Sostenibilitat

El soroll

1. El soroll

A la ciutat de Girona hi conviuen multitud de persones i activitats. Això que dóna vida a la ciutat, genera sons i sorolls. Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es produeixen, els sons poden ser molestos, incòmodes i arribar a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers vius; llavors en diem soroll i es considera contaminació acústica.
El soroll pot afectar negativament la salut de les persones i, entre d’altres, pot causar disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva, irritabilitat, nerviosisme, interferències en el son que produeixen cansament, disminució del rendiment, alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, etc.

La font de soroll principal a Girona és, amb diferència, el trànsit, que de tan generalitzat s’ha convertit en un soroll ambiental de base. Altres fonts de soroll de caràcter més puntual són les obres a la via pública i les activitats comercials, d’oci, i algunes poques d’industrials.

En l’àmbit autonòmic, la contaminació acústica ve regulada per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i els decrets que se’n deriven. En l’àmbit municipal, a Girona és d’aplicació l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions (BOP de 22 de febrer 2013).

2. Gestió ambiental del soroll

La gestió ambiental del soroll són totes aquelles actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

Correspon als ajuntaments inspeccionar, controlar i sancionar en matèria de contaminació acústica les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat i dels vehicles de motor i maquinària. També és competència municipal elaborar els instruments de gestió ambiental del soroll en l’àmbit municipal, com són els mapes de capacitat acústica, els mapes de situació acústica existent, i els plans d’acció en matèria de contaminació acústica.

2.1 Mapes de soroll

Els instruments que ha elaborat l’Ajuntament per a la gestió ambiental del soroll són:

Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica estableix els objectius de qualitat acústica del territori, és a dir, aquells valors límit que no s’haurien de superar. Els carrers es divideixen en tres categories:

Zona de sensibilitat acústica alta (A), comprèn aquells carrers que demanden una protecció alta contra el soroll, normalment correspon a zones exclusivament residencials, d’ús sanitari o docent o espais naturals. Es representa en color verd en el mapa.

Zona de sensibilitat acústica moderada (B), comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll mitjans; habitualment correspon a zones amb coexistència d’ús residencial i activitats o infraestructures o d’ús terciari. Es representa en color groc en el mapa.

Zona de sensibilitat acústica baixa (C), comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll elevats, com poden ser les zones industrials, espais afectats per infraestructures de transport o zones per a usos recreatius i d’espectacles. Es representa en color vermell en el mapa.

Zona de soroll. Àrees afectades per infraestructures de transport.

Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). Espais naturals que siguin declarats així.
 

Els objectius es determinen per a tres períodes temporals diferenciats: dia (de 7 a 21 h), vespre (de 21 a 23 h) i nit (de 23 a 7 h).

El mapa de capacitat acústica de Girona va ser aprovat l’any 2013, juntament amb l’Ordenança de soroll.

 

Mapes estratègics de soroll

Les aglomeracions de més de 100.000 habitants han d’elaborar el mapes estratègics de soroll, que mostren la població exposada a diferents nivells acústics. En el cas de Girona, l’aglomeració Gironès integra els municipis de Girona i Salt.

Els mapes estratègics de soroll s'han d'elaborar cada cinc anys, i s'han de posar a disposició del públic. A Catalunya, els mapes estratègics han de constar com a mínim de:

 • La situació acústica existent segons els índexs de soroll (Lden, índex de soroll dia-vespre-nit, Ld, índex de soroll de dia i Ln, índex de soroll de nit).
 • El nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll.

 

Per a l’elaboració del mapa estratègic de Girona, l’any 2015 s’ha actualitzat el mapa de soroll existent de la ciutat, a partir de modelització i mesures puntuals per afinar la predicció del model. Els mapes de situació acústica existent mostren el nivell sonor a què està exposada cada façana; a una alçada de 4 m respecte al terra, en els diferents períodes del dia (Lden, Ld i Ln). Aquest mapa representa la situació acústica existent com a conseqüència de les diferents fonts de soroll de la ciutat; entre d’altres, el soroll causat pel trànsit de vehicles de carretera i el transport ferroviari.

 

Mapa de situació acústica existent:

La informació que proporcionen els mapes de situació acústica existent s’ha relacionat amb el cens de població per tal d’obtenir el nombre de persones exposades a determinats nivells de soroll (expressat en percentatge de població) en cada període del dia. Aquesta informació es pot consultar a la diagnosi del Pla d’Acció per a la millora de la qualitat acústica de Girona (2016-2020).

 

2.2 Pla d'Acció per a la millora de la qualitat acústica de Girona (2016-2020)

L'Ajuntament ha redactat el Pla d'Acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica de Girona (2016-2020). El Pla parteix dels resultats dels mapes de soroll realitzats i preveu accions per millorar la qualitat acústica en aquells carrers amb nivells més alts de soroll i preservar-la en aquells indrets que gaudeixen d'una bona qualitat. Durant l'elaboració del Pla s'han creat sinergies amb altres actuacions municipals relacionades amb la gestió del soroll ambiental, com pot ser el Pla de Mobilitat Urbana, aprovat el desembre de 2014.

Pla d'Acció per a la millora de la qualitat acústica de Girona (2016-2020)

2.3 Seguiment del nivell acústic de la ciutat

Sensors acústics

L’any 2014 l’Ajuntament de Girona va iniciar l’execució del Programa de Vigilància Ambiental amb sonòmetres, inclòs en el projecte Smart Green. Una de les actuacions previstes és la implantació d’una xarxa de vigilància del soroll a la via pública, que inclou la instal·lació de sonòmetres ambientals en diversos punts de la ciutat. La xarxa inicialment està composta per 5 sensors acústics ubicats a:

1. Rambla de Xavier Cugat
2. Passeig de Ramon Folch
3. Carrer de Figuerola
4. Av. Güell
5. Passeig d'Olot

S’ha optat per un sensor acústic que es pot instal·lar en fanals i mesura amb solvència sorolls que sobrepassin els 40 dBA i fins a 90 dBA, i té una precisió de +/- 2 dBA. Aquests sensors assoleixen l’objectiu de detectar situacions de soroll elevat, que provoquin molèsties als veïns.

El Visoracústic de la ciutat de Girona permet consultar els nivells de soroll reals i actualitzats mesurats en aquests punts de la ciutat. L’aplicació facilita l’accés a la informació ambiental i la ciutadania hi pot consultar el nivell de soroll que s’assoleix cada hora i seleccionar un període de temps concret.

Consulta el nivell de soroll de la ciutat en temps real al Visoracústic.


Estudis sectorials

Paral·lelament, l’Ajuntament du a terme inspeccions i comprovacions del nivell acústic de determinades activitats i relacions de veïnatge i fa el seguiment de les zones especialment exposades a fonts de soroll. En aquest sentit, s’han elaborat els estudis següents:

Estudi de l’afectació del soroll a la via pública generat per activitats comercials, de restauració i terrasses del Barri Vell de Girona: Cort Reial, Calderers i Pou Rodó.

Estudi de l’afectació per soroll a la via pública a la rambla de la Llibertat de Girona.

Estudi de l’afectació per soroll a la via pública generat per activitats de restauració i oci nocturn als carrers de Figuerola i Miquel Blay de Girona


Vols consultar el nivell de soroll des del teu smartphone? L’Agència Europea del Medi Ambient ha creat Noise Watch, una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils que permet mesurar el nivell de soroll a través del micròfon del dispositiu. També es poden consultar les mesures fetes pels internautes d’arreu en un mapa de sorolls d’àmbit mundial. Més informació a www.eea.europa.eu/mobile


3. La mediació

La convivència i el veïnatge poden ser una font de conflictes relacionats amb el soroll (animals domèstics, música, aparells electrodomèstics, rutines i estils de vida, etc). Davant d'aquests conflictes veïnals, sovint la solució es basa en l'entesa i l'acord per a una bona convivència. De vegades, les relacions entre veïns no són fàcils i els conflictes s'encallen; en aquests casos és especialment útil seguir un procés de mediació.

Des de l'any 2009, l'Ajuntament de Girona ofereix el servei de mediació de conflictes, tractant, entre d'altres temes, el soroll. La mediació és un procés on les parts en conflicte poden exposar els seus problemes i, mitjançant el diàleg i l'ajuda de la persona mediadora, que modera i dirigeix el procés, troben els seus propis acords, que queden recollits en una acta escrita i signada per les parts implicades. La força d'aquest procés rau en què s'implica directament les persones afectades en la cerca de solucions i elles mateixes proposen i es comprometen a dur a terme les solucions acordades.

Més informació i contacte: Tríptic oficina de mediació


4. Enllaços relacionats

Recurs educatiu de soroll l’Orella gegant 

Recurs educatiu de soroll Diari d’en Sonal 

Recursos educatius de soroll Generalitat de Catalunya

Web contaminació acústica Generalitat de Catalunya 

Associació Catalana contra la contaminació acústica 

Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: