Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS)

Són equips formats per professionals del treball social, l’educació social, el treball familiar i per auxiliars, que faciliten informació sobre els recursos socials i les prestacions disponibles, assessoren i orienten en relació als problemes que afecten les persones i llurs famílies i promouen la superació de les dificultats que puguin tenir.

Els SBAS treballen en xarxa amb els diferents serveis de la ciutat i amb les associacions i entitats que configuren el teixit social de cada barri per promoure, dissenyar i desenvolupar iniciatives, projectes i programes comunitaris.

Estan ubicats en els centres cívics de la ciutat i cal adreçar-se al que correspongui a la zona on es resideix, demanant cita prèvia.

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Invocation of method 'getFileEntryByTitle' in class com.sun.proxy.$Proxy147 threw exception com.liferay.portlet.documentlibrary.NoSuchFileEntryException: No DLFileEntry exists with the key {groupId=11622, folderId=84394, title=Memoria_2014_Serveis_a_les_Persones.pdf} at 21753PLANTILLA_DESC_PPAL_CONTINGUT_WEB[line 135, column 78]
1<script type="text/javascript"> 
2var navInfo = window.navigator.appVersion.toLowerCase();  
3var so = 'Sistema Operativo';  
4  
5function retornarSO()  
6{  
7  if(navInfo.indexOf('win') != -1)  
8  {  
9    so = 'Windows';  
10  }  
11  else if(navInfo.indexOf('linux') != -1)  
12  {  
13    so = 'Linux';  
14  }  
15  else if(navInfo.indexOf('mac') != -1)  
16  {  
17    so = 'Mac';  
18  }  
19  
20  return so  
21}  
22</script> 
23 
24#macro (getExtensionForFile $url $style $label) 
25  #set($index = $url.lastIndexOf(".")) 
26 
27  #if($index != -1) 
28     #set($extension = $url.substring($index).toLowerCase()) 
29     #if($extension.equals(".doc") || $extension.equals(".docx")) 
30        #set($style="word-doc") 
31        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
32    #elseif($extension.equals(".csv") || $extension.equals(".csvx")) 
33        #set($style="csv-doc") 
34        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-csv-doc")) 
35    #elseif($extension.equals(".xls") || $extension.equals(".xlsx")) 
36        #set($style="xls-doc") 
37        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-xls-doc")) 
38    #elseif($extension.equals(".pdf")) 
39        #set($style="pdf-doc") 
40        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-pdf-doc")) 
41   #elseif($extension.equals(".ppt") || $extension.equals(".pptx")) 
42        #set($style="ppt-doc") 
43        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-ppt-doc")) 
44    #elseif($extension.equals(".txt")) 
45        #set($style="txt-doc") 
46        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-txt-doc")) 
47    #elseif($extension.equals(".zip") || $extension.equals(".rar")) 
48        #set($style="zip-doc") 
49        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
50    #else 
51        #set($style="html-doc") 
52        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-html-doc")) 
53    #end   
54  #end 
55#end 
56 
57<div class="content-web"> 
58	#if($titol.getData() != "") 
59		<h2>$titol.getData()</h2> 
60	#end 
61 
62	#if($subtitol.getData() != "") 
63		<h2 class="subtitle">$subtitol.getData()</h2> 
64	#end 
65 
66	#if($imatge.getData() != "") 
67		<div class="abstract-image"><a href="$imatge.getData()" class="lightbox"><img src="$imatge.getData()"/></a></div> 
68	#end	 
69	<div class="cos">$desc-principal-1.getData()</div> 
70	#if($text_video.getData() != "") 
71		#foreach($text in $text_video.getSiblings()) 
72			#set ($urlParams = $stringUtil.split($text.link_video.getData(), '.')) 
73			<h3>$text.getData()</h3> 
74			#if($urlParams.get(1) == "youtube") 
75				<object width="440" height="367"> 
76					<param value="$link_video.getData()&amp;loop=1&amp;autoplay=0" name="movie"> 
77					<param value="true" name="allowFullScreen"> 
78					<param value="True" name="mute"> 
79					<param value="always" name="allowscriptaccess"> 
80					<embed width="443" height="367" mute="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  
81					type="application/x-shockwave-flash" src="$text.link_video.getData()"> 
82				</object> 
83			#elseif($urlParams.get(1) == "vimeo") 
84				<iframe src="$text.link_video.getData()" width="443" height="367" frameborder="0"></iframe> 
85			#else 
86				<script type="text/javascript"> 
87					var so = retornarSO(); 
88					if ( so== "Linux" ) { 
89						document.write('<div><a href="http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html" target="_blank">#language("mensaje-video")</a></div><br />') 
90					} else if ( so== "Mac" ) { 
91						document.write('<div><a href="http://www.telestream.net/flip4mac-wmv/overview.htm" target="_blank">#language("mensaje-video")</a></div><br />') 
92
93				</script> 
94				 
95				<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" 
96				SRC="$text.link_video.getData()" 
97				WIDTH="440" 
98				HEIGHT="395" 
99				AUTOSTART="0" 
100				SHOWCONTROLS="1"> 
101				</EMBED> 
102			#end 
103		#end 
104	#end 
105	 
106	#if($links-altres-docs.getData() != "") 
107        #set ($dLFileEntryServiceUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryServiceUtil").getMethod("getService", null).invoke(null, null)) 
108		#set ($httpUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil").getMethod("getHttp", null).invoke(null, null)) 
109         
110		<div class="clear-both" style="margin-bottom:30px"></div>	 
111		#foreach($link in $links-altres-docs.getSiblings()) 
112             #if($link.url-doc.getData() != "")  
113               #set($class-doc = "") 
114               #set($label-doc = "") 
115               #set($size="") 
116               #set($metric="") 
117               #set($documentFromDL = false) 
118 
119               ## 
120               ## CHEQUEO QUE EL DOCUMENTO PERTENEZCA A LA LIBRERIA DE DOCUMENTOS 
121               ## 
122               #if($link.url-doc.getData().indexOf("/documents/11622/") == 0) 
123                  #set($documentFromDL = true) 
124                  #set($indexDoc=$link.url-doc.getData().lastIndexOf("/") +1) 
125                  #set($initPath = "/documents/11622/") 
126                  #set($endPath = $indexDoc - 1) 
127                  #set($folderId = $link.url-doc.getData().substring($initPath.length(), $endPath)) 
128                  #set($Integer = 0) 
129                  #set($folderId = $Integer.parseInt($folderId)) 
130                  #set($fileName=$link.url-doc.getData().substring($indexDoc)) 
131                  #set($fileName=$httpUtil.decodePath($fileName)) 
132                 ## 
133                 ## OBTENGO EL TAMAÑO 
134                 ## 
135                  #set($fileEntry = $dLFileEntryServiceUtil.getFileEntryByTitle(11622,$folderId,$fileName) ) 
136                  #set($size=($fileEntry.getSize()*1.0 /1024)) 
137                  #set($idx = $size.toString().indexOf(".") ) 
138                  #if($idx != -1) 
139                      #set($idx = $idx + 2) 
140                      #set($size=$size.toString().substring(0, $idx)) 
141                  #end 
142                  #set($metric=" KB") 
143                 
144 
145                  ## 
146                  ## OBTENGO LA EXTENSION DEL OBJETO DLFILEENTRY 
147                  ## 
148                   
149                  #set($extension = "." + $fileEntry.getExtension() ) 
150                  #getExtensionForFile ($extension $class-doc $label-doc) 
151 
152               #else 
153                  #getExtensionForFile ($link.url-doc.getData() $class-doc $label-doc) 
154                #end 
155 
156 
157              <div class="download-links $class-doc"> 
158				<span class="document-type">$label-doc </span> 
159				<span class="document-name"><a TARGET='_blank' href="$link.url-doc.getData()" class="document-name">$link.getData()</a></span> 
160                 #if($documentFromDL)                 
161                    <span class="document-type">$size $metric </span> 
162                #end 
163			  </div>	 
164             #end 
165		#end	 
166		<div class="clear-both"></div> 
167      #end 
168 
169 
170	#if($desc-principal-2.getData() != "") 
171		$desc-principal-2.getData() 
172	#end 
173</div> 
Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS)
 • Centre Social Barri Vell:

  C. Cort Reial, 7 - 17004 GIRONA
  Tel. 972 213 788
  Veure mapa

 • Centre Social de Palau-Montilivi:

  C. Saragossa, 27 - 17002 GIRONA
  Tel. 972 487 596
  Veure mapa

 • Centre Social Pont Major:

  C. Pont Major, 67-73 - 17007 GIRONA
  Tel. 972 414 581
  Veure mapa

 • Centre Social Santa Eugènia:

  C. Santa Eugènia, 146 - 17006 GIRONA
  Tel. 972 013 894
  Vegeu mapa

 • Centre Social Sant Narcís:

  Pl. Assumpció, 27 - 17005 GIRONA
  Tel. 972 000 323
  Veure mapa

 • Centre Social Ter:

  C. Can Sunyer, 46 - 17007 GIRONA
  Tel. 972 414 581
  Veure mapa

 • Centre Social Vila-roja:

  Camp de la Plana, 13 - 17004 GIRONA
   Tel. 972 213 603
  Veure mapa

Veure en el plànol:
Igualtat, Drets Socials i Habitatge
Veure en el plànol: