Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc (EAIA)

L’EAIA és un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament i a les seves famílies. Aquest servei es presta des d’un equip multiprofessional i amb funcionament interdisciplinar format per professionals de la psicologia, el treball social, la pedagogia i l’educació social.


Objectiu:

Aquest servei té com a objectius la prevenció, el diagnòstic i el seguiment dels infants en risc de desemparament o en situació de desemparament i de llurs famílies.


Funcions:

 1. Assessorar i col·laborar amb els Serveis Bàsics d’Atenció Social sobre temes relacionats amb infància en risc social.
 2. Col·laborar i participar en el disseny de programes preventius comunitaris amb els Serveis Socials Bàsics i altres agents del sistema en actuacions preventives en situacions de risc i de desemparament.
 3. Col·laborar amb la resta d’agents del sistema amb l’objectiu de millorar la coordinació de les actuacions de tots els implicats en un mateix cas.
 4. Elaborar un estudi diagnòstic dels casos derivats pels Serveis Socials Bàsics, DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància) o d’altres agents de la xarxa especialitzada.
 5. Fer el seguiment dels casos amb mesura administrativa o expedient de risc.
S'ha produït un error en processar la plantilla.
Invocation of method 'getFileEntryByTitle' in class com.sun.proxy.$Proxy147 threw exception com.liferay.portlet.documentlibrary.NoSuchFileEntryException: No DLFileEntry exists with the key {groupId=11622, folderId=84394, title=Memoria_2014_Serveis_a_les_Persones.pdf} at 21753PLANTILLA_DESC_PPAL_CONTINGUT_WEB[line 135, column 78]
1<script type="text/javascript"> 
2var navInfo = window.navigator.appVersion.toLowerCase();  
3var so = 'Sistema Operativo';  
4  
5function retornarSO()  
6{  
7  if(navInfo.indexOf('win') != -1)  
8  {  
9    so = 'Windows';  
10  }  
11  else if(navInfo.indexOf('linux') != -1)  
12  {  
13    so = 'Linux';  
14  }  
15  else if(navInfo.indexOf('mac') != -1)  
16  {  
17    so = 'Mac';  
18  }  
19  
20  return so  
21}  
22</script> 
23 
24#macro (getExtensionForFile $url $style $label) 
25  #set($index = $url.lastIndexOf(".")) 
26 
27  #if($index != -1) 
28     #set($extension = $url.substring($index).toLowerCase()) 
29     #if($extension.equals(".doc") || $extension.equals(".docx")) 
30        #set($style="word-doc") 
31        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
32    #elseif($extension.equals(".csv") || $extension.equals(".csvx")) 
33        #set($style="csv-doc") 
34        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-csv-doc")) 
35    #elseif($extension.equals(".xls") || $extension.equals(".xlsx")) 
36        #set($style="xls-doc") 
37        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-xls-doc")) 
38    #elseif($extension.equals(".pdf")) 
39        #set($style="pdf-doc") 
40        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-pdf-doc")) 
41   #elseif($extension.equals(".ppt") || $extension.equals(".pptx")) 
42        #set($style="ppt-doc") 
43        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-ppt-doc")) 
44    #elseif($extension.equals(".txt")) 
45        #set($style="txt-doc") 
46        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-txt-doc")) 
47    #elseif($extension.equals(".zip") || $extension.equals(".rar")) 
48        #set($style="zip-doc") 
49        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
50    #else 
51        #set($style="html-doc") 
52        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-html-doc")) 
53    #end   
54  #end 
55#end 
56 
57<div class="content-web"> 
58	#if($titol.getData() != "") 
59		<h2>$titol.getData()</h2> 
60	#end 
61 
62	#if($subtitol.getData() != "") 
63		<h2 class="subtitle">$subtitol.getData()</h2> 
64	#end 
65 
66	#if($imatge.getData() != "") 
67		<div class="abstract-image"><a href="$imatge.getData()" class="lightbox"><img src="$imatge.getData()"/></a></div> 
68	#end	 
69	<div class="cos">$desc-principal-1.getData()</div> 
70	#if($text_video.getData() != "") 
71		#foreach($text in $text_video.getSiblings()) 
72			#set ($urlParams = $stringUtil.split($text.link_video.getData(), '.')) 
73			<h3>$text.getData()</h3> 
74			#if($urlParams.get(1) == "youtube") 
75				<object width="440" height="367"> 
76					<param value="$link_video.getData()&amp;loop=1&amp;autoplay=0" name="movie"> 
77					<param value="true" name="allowFullScreen"> 
78					<param value="True" name="mute"> 
79					<param value="always" name="allowscriptaccess"> 
80					<embed width="443" height="367" mute="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  
81					type="application/x-shockwave-flash" src="$text.link_video.getData()"> 
82				</object> 
83			#elseif($urlParams.get(1) == "vimeo") 
84				<iframe src="$text.link_video.getData()" width="443" height="367" frameborder="0"></iframe> 
85			#else 
86				<script type="text/javascript"> 
87					var so = retornarSO(); 
88					if ( so== "Linux" ) { 
89						document.write('<div><a href="http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html" target="_blank">#language("mensaje-video")</a></div><br />') 
90					} else if ( so== "Mac" ) { 
91						document.write('<div><a href="http://www.telestream.net/flip4mac-wmv/overview.htm" target="_blank">#language("mensaje-video")</a></div><br />') 
92
93				</script> 
94				 
95				<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" 
96				SRC="$text.link_video.getData()" 
97				WIDTH="440" 
98				HEIGHT="395" 
99				AUTOSTART="0" 
100				SHOWCONTROLS="1"> 
101				</EMBED> 
102			#end 
103		#end 
104	#end 
105	 
106	#if($links-altres-docs.getData() != "") 
107        #set ($dLFileEntryServiceUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryServiceUtil").getMethod("getService", null).invoke(null, null)) 
108		#set ($httpUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil").getMethod("getHttp", null).invoke(null, null)) 
109         
110		<div class="clear-both" style="margin-bottom:30px"></div>	 
111		#foreach($link in $links-altres-docs.getSiblings()) 
112             #if($link.url-doc.getData() != "")  
113               #set($class-doc = "") 
114               #set($label-doc = "") 
115               #set($size="") 
116               #set($metric="") 
117               #set($documentFromDL = false) 
118 
119               ## 
120               ## CHEQUEO QUE EL DOCUMENTO PERTENEZCA A LA LIBRERIA DE DOCUMENTOS 
121               ## 
122               #if($link.url-doc.getData().indexOf("/documents/11622/") == 0) 
123                  #set($documentFromDL = true) 
124                  #set($indexDoc=$link.url-doc.getData().lastIndexOf("/") +1) 
125                  #set($initPath = "/documents/11622/") 
126                  #set($endPath = $indexDoc - 1) 
127                  #set($folderId = $link.url-doc.getData().substring($initPath.length(), $endPath)) 
128                  #set($Integer = 0) 
129                  #set($folderId = $Integer.parseInt($folderId)) 
130                  #set($fileName=$link.url-doc.getData().substring($indexDoc)) 
131                  #set($fileName=$httpUtil.decodePath($fileName)) 
132                 ## 
133                 ## OBTENGO EL TAMAÑO 
134                 ## 
135                  #set($fileEntry = $dLFileEntryServiceUtil.getFileEntryByTitle(11622,$folderId,$fileName) ) 
136                  #set($size=($fileEntry.getSize()*1.0 /1024)) 
137                  #set($idx = $size.toString().indexOf(".") ) 
138                  #if($idx != -1) 
139                      #set($idx = $idx + 2) 
140                      #set($size=$size.toString().substring(0, $idx)) 
141                  #end 
142                  #set($metric=" KB") 
143                 
144 
145                  ## 
146                  ## OBTENGO LA EXTENSION DEL OBJETO DLFILEENTRY 
147                  ## 
148                   
149                  #set($extension = "." + $fileEntry.getExtension() ) 
150                  #getExtensionForFile ($extension $class-doc $label-doc) 
151 
152               #else 
153                  #getExtensionForFile ($link.url-doc.getData() $class-doc $label-doc) 
154                #end 
155 
156 
157              <div class="download-links $class-doc"> 
158				<span class="document-type">$label-doc </span> 
159				<span class="document-name"><a TARGET='_blank' href="$link.url-doc.getData()" class="document-name">$link.getData()</a></span> 
160                 #if($documentFromDL)                 
161                    <span class="document-type">$size $metric </span> 
162                #end 
163			  </div>	 
164             #end 
165		#end	 
166		<div class="clear-both"></div> 
167      #end 
168 
169 
170	#if($desc-principal-2.getData() != "") 
171		$desc-principal-2.getData() 
172	#end 
173</div> 
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc (EAIA)
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones
  Regidoria de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació

 • Adreça:

  C. Banyoles, 17
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 206 900

 • A/e:
Veure en el plànol:

Infància Respon