Igualtat i drets socials

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB)

 

Logo LGTB

El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (en endavant LGTB) és un òrgan consultiu sectorial de participació creat amb la voluntat de l’Ajuntament de Girona d’orientar-se per l’article 40.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix que els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l'orientació sexual, i també han de promoure l'eradicació del racisme, de l'antisemitisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. 

Objectius

El Consell Municipal LGTB té com a objectius i funcions:

 1. Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals.
 2. Estudiar, emetre informes i elaborar propostes sobre els assumptes que consideri d’interès per a les associacions, els altres agents del Consell i el municipi per tal de facilitar aquells canvis que portin a una ciutat més inclusiva i estructurada des de les aportacions dels ciutadans.
 3. Impulsar l’acció municipal per fer de Girona una ciutat acollidora per a totes les persones.
 4. Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixin a promoure les aportacions de les lesbianes, els gais i els homes i dones transsexuals i bisexuals en tots els àmbits (social, cultural, polític, etc.).
 5. Atendre específicament els homes i les dones transsexuals i bisexuals i les lesbianes i els gais que pateixin situacions greus com a conseqüència de la seva condició afavorint i potenciant la coordinació entre les institucions que hi són implicades.
 6. Ser consultat abans que els òrgans municipals debatin i aprovin assumptes d’especial incidència en aquest sector, principalment en els processos d’elaboració d’ordenances que afectin a les lesbianes i els gais i els homes i les dones transsexuals i bisexuals, no solament durant els períodes d’informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d’elaboració.
 7. Impulsar la coordinació i col·laboració entre les entitats, les associacions ciutadanes, els sectors professionals i representants municipals en l’àmbit LGTB.
 8. Analitzar la situació en què es troba la ciutat respecte els gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals, com també les actuacions que s’hi duen a terme i proposar mesures d’acord amb l’anàlisi.
 9. Impulsar la participació i l’associacionisme dels col·lectius de gais i lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals, facilitant la informació, la difusió, el suport i l’assessorament oportuns.
 10. Promoure una dotació en el pressupost municipal per atendre les activitats del Consell
 11. Donar suport als regidors de barri en aquelles accions que tinguin referència directa a l’àmbit de treball d’aquest Consell.
Serveis Socials i Habitatge
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat

 • Adreça:

  Pl. del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 404 - 972 419 492

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Veure en el plànol: