Servei d'informació i d'atenció a les dones (SIAD)

L’equip està format per una dinamitzadora, una psicòloga, un psicòleg, un tècnic de suport en gènere, una auxiliar administrativa i una advocada. Inclouen els serveis:


a) Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El SIAD és un servei específic per a les dones de Girona i un espai de relació, que ofereix informació, orientació i assessorament des d’una perspectiva de gènere i facilita l’accés als recursos de la ciutat, especialment en aspectes relacionats amb la violència masclista. Treballa en col·laboració amb diferents serveis de la ciutat per promoure la igualtat. Impulsa la participació de les dones a la vida pública de la ciutat. Contribueix que totes les dones puguin millorar en autonomia i condicions de vida. Ofereix:

 1. Assessorament i atenció psicològica especialitzada en violència de gènere
 2. Assessorament i orientació jurídica
 3. Informació sobre els recursos, equipaments, associacions i activitats d’interès que es fan a la ciutat per a les dones
 4. Suport a la coordinació de les associacions de dones i per a la igualtat de la ciutat
 5. Assessorament en igualtat de gènere i suport a programes i plans d’igualtat


b) Servei d’Intervenció Especialitzada en el Tractament de la Violència de Gènere

Els dos psicòlegs atenen les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i els ajuden a superar les seqüeles de la violència i a viure de forma autònoma.

NO ESPERIS MÉS I TRUCA’NS, ET PODEM AJUDAR:

Davant la violència masclista,
l’assetjament i la discriminació
DEFENSA ELS TEUS DRETSUrgències 24 hores a Girona: 092 Policia Municipal

L'Equip garanteix el dret a la intimitat, a la confidencialitat i a la seguretat personal de la dona i els menors atesos al servei. El servei és públic i gratuït.

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Invocation of method 'getFileEntryByTitle' in class com.sun.proxy.$Proxy147 threw exception com.liferay.portlet.documentlibrary.NoSuchFileEntryException: No DLFileEntry exists with the key {groupId=11622, folderId=84394, title=Memoria_2014_Serveis_a_les_Persones.pdf} at 21753PLANTILLA_DESC_PPAL_CONTINGUT_WEB[line 135, column 78]
1<script type="text/javascript"> 
2var navInfo = window.navigator.appVersion.toLowerCase();  
3var so = 'Sistema Operativo';  
4  
5function retornarSO()  
6{  
7  if(navInfo.indexOf('win') != -1)  
8  {  
9    so = 'Windows';  
10  }  
11  else if(navInfo.indexOf('linux') != -1)  
12  {  
13    so = 'Linux';  
14  }  
15  else if(navInfo.indexOf('mac') != -1)  
16  {  
17    so = 'Mac';  
18  }  
19  
20  return so  
21}  
22</script> 
23 
24#macro (getExtensionForFile $url $style $label) 
25  #set($index = $url.lastIndexOf(".")) 
26 
27  #if($index != -1) 
28     #set($extension = $url.substring($index).toLowerCase()) 
29     #if($extension.equals(".doc") || $extension.equals(".docx")) 
30        #set($style="word-doc") 
31        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
32    #elseif($extension.equals(".csv") || $extension.equals(".csvx")) 
33        #set($style="csv-doc") 
34        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-csv-doc")) 
35    #elseif($extension.equals(".xls") || $extension.equals(".xlsx")) 
36        #set($style="xls-doc") 
37        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-xls-doc")) 
38    #elseif($extension.equals(".pdf")) 
39        #set($style="pdf-doc") 
40        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-pdf-doc")) 
41   #elseif($extension.equals(".ppt") || $extension.equals(".pptx")) 
42        #set($style="ppt-doc") 
43        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-ppt-doc")) 
44    #elseif($extension.equals(".txt")) 
45        #set($style="txt-doc") 
46        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-txt-doc")) 
47    #elseif($extension.equals(".zip") || $extension.equals(".rar")) 
48        #set($style="zip-doc") 
49        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
50    #else 
51        #set($style="html-doc") 
52        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-html-doc")) 
53    #end   
54  #end 
55#end 
56 
57<div class="content-web"> 
58	#if($titol.getData() != "") 
59		<h2>$titol.getData()</h2> 
60	#end 
61 
62	#if($subtitol.getData() != "") 
63		<h2 class="subtitle">$subtitol.getData()</h2> 
64	#end 
65 
66	#if($imatge.getData() != "") 
67		<div class="abstract-image"><a href="$imatge.getData()" class="lightbox"><img src="$imatge.getData()"/></a></div> 
68	#end	 
69	<div class="cos">$desc-principal-1.getData()</div> 
70	#if($text_video.getData() != "") 
71		#foreach($text in $text_video.getSiblings()) 
72			#set ($urlParams = $stringUtil.split($text.link_video.getData(), '.')) 
73			<h3>$text.getData()</h3> 
74			#if($urlParams.get(1) == "youtube") 
75				<object width="440" height="367"> 
76					<param value="$link_video.getData()&amp;loop=1&amp;autoplay=0" name="movie"> 
77					<param value="true" name="allowFullScreen"> 
78					<param value="True" name="mute"> 
79					<param value="always" name="allowscriptaccess"> 
80					<embed width="443" height="367" mute="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  
81					type="application/x-shockwave-flash" src="$text.link_video.getData()"> 
82				</object> 
83			#elseif($urlParams.get(1) == "vimeo") 
84				<iframe src="$text.link_video.getData()" width="443" height="367" frameborder="0"></iframe> 
85			#else 
86				<script type="text/javascript"> 
87					var so = retornarSO(); 
88					if ( so== "Linux" ) { 
89						document.write('<div><a href="http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html" target="_blank">#language("mensaje-video")</a></div><br />') 
90					} else if ( so== "Mac" ) { 
91						document.write('<div><a href="http://www.telestream.net/flip4mac-wmv/overview.htm" target="_blank">#language("mensaje-video")</a></div><br />') 
92
93				</script> 
94				 
95				<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" 
96				SRC="$text.link_video.getData()" 
97				WIDTH="440" 
98				HEIGHT="395" 
99				AUTOSTART="0" 
100				SHOWCONTROLS="1"> 
101				</EMBED> 
102			#end 
103		#end 
104	#end 
105	 
106	#if($links-altres-docs.getData() != "") 
107        #set ($dLFileEntryServiceUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryServiceUtil").getMethod("getService", null).invoke(null, null)) 
108		#set ($httpUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil").getMethod("getHttp", null).invoke(null, null)) 
109         
110		<div class="clear-both" style="margin-bottom:30px"></div>	 
111		#foreach($link in $links-altres-docs.getSiblings()) 
112             #if($link.url-doc.getData() != "")  
113               #set($class-doc = "") 
114               #set($label-doc = "") 
115               #set($size="") 
116               #set($metric="") 
117               #set($documentFromDL = false) 
118 
119               ## 
120               ## CHEQUEO QUE EL DOCUMENTO PERTENEZCA A LA LIBRERIA DE DOCUMENTOS 
121               ## 
122               #if($link.url-doc.getData().indexOf("/documents/11622/") == 0) 
123                  #set($documentFromDL = true) 
124                  #set($indexDoc=$link.url-doc.getData().lastIndexOf("/") +1) 
125                  #set($initPath = "/documents/11622/") 
126                  #set($endPath = $indexDoc - 1) 
127                  #set($folderId = $link.url-doc.getData().substring($initPath.length(), $endPath)) 
128                  #set($Integer = 0) 
129                  #set($folderId = $Integer.parseInt($folderId)) 
130                  #set($fileName=$link.url-doc.getData().substring($indexDoc)) 
131                  #set($fileName=$httpUtil.decodePath($fileName)) 
132                 ## 
133                 ## OBTENGO EL TAMAÑO 
134                 ## 
135                  #set($fileEntry = $dLFileEntryServiceUtil.getFileEntryByTitle(11622,$folderId,$fileName) ) 
136                  #set($size=($fileEntry.getSize()*1.0 /1024)) 
137                  #set($idx = $size.toString().indexOf(".") ) 
138                  #if($idx != -1) 
139                      #set($idx = $idx + 2) 
140                      #set($size=$size.toString().substring(0, $idx)) 
141                  #end 
142                  #set($metric=" KB") 
143                 
144 
145                  ## 
146                  ## OBTENGO LA EXTENSION DEL OBJETO DLFILEENTRY 
147                  ## 
148                   
149                  #set($extension = "." + $fileEntry.getExtension() ) 
150                  #getExtensionForFile ($extension $class-doc $label-doc) 
151 
152               #else 
153                  #getExtensionForFile ($link.url-doc.getData() $class-doc $label-doc) 
154                #end 
155 
156 
157              <div class="download-links $class-doc"> 
158				<span class="document-type">$label-doc </span> 
159				<span class="document-name"><a TARGET='_blank' href="$link.url-doc.getData()" class="document-name">$link.getData()</a></span> 
160                 #if($documentFromDL)                 
161                    <span class="document-type">$size $metric </span> 
162                #end 
163			  </div>	 
164             #end 
165		#end	 
166		<div class="clear-both"></div> 
167      #end 
168 
169 
170	#if($desc-principal-2.getData() != "") 
171		$desc-principal-2.getData() 
172	#end 
173</div> 

Flashmob per les relacions lliures en igualtat 2018

El 24 de novembre de 2018, a les 10 h a la Copa de la ciutat de Girona, tindrà lloc el Flashmob per les relacions lliures en igualtat en el marc de les activitats que s'han organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones (25 de novembre).

  

Activitats del 25N en pdf

Servei d'informació i d'atenció a les dones (SIAD)
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones

 • Adreça:

  C. Joan Reglà, 16
  17003 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 222 478

 • Web:
 • A/e:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 15 h
  Tardes amb cita prèvia

Veure en el plànol:

Atenció a les dones en situació de violència 900 900 120