Hisenda

Tràmits tributaris

Gestió Tributària i Recaptació

 ALTA D'IMPOSTOS:
     >> IAE
     >> IVTM

 AJORNAMENTS:
     >> Ajornaments de pagament

 BAIXA DE TRIBUTS:
     >> IAE
     >> IVTM
     >> Impost d'un ciclomotor amb placa municipal

 BONIFICACIONS:
     >> IAE
     >> IBI
     >> ICIO
     >> IVTM
     >> Plusvàlua
     >> Taxa d'escombraries i clavegueram
     >> Taxa d'escombraries comercials per tenir un gestor de residus

 CANVI DE DADES FISCALS:
     >> Canvi de domicili fiscal i d'altres dades

 CANVI DE TITULAR:
     >> Gual

 CERTIFICATS:
     >> Sol·licitud de certificats

 COMPENSACIÓ DE DEUTES:
     >> Compensació de deutes

 DECLARACIÓ D'ADQUISICIONS O TRANSMISSIONS:
     >> Liquidació de plusvàlua

 DEVOLUCIONS:
     >> Per duplicat
     >> Per anul·lació de rebut
     >> D'avals i fiances
     >> Plusvàlua
     >> De l'import d'inscripció a una activitat

 DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
     >> Domiciliació bancària

 DUPLICAT DE DOCUMENT DE PAGAMENT:
Es pot obtenir presencialment a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana o bé a l'Oficina de Gestió Tributària. També a través de la carpeta ciutadana que trobareu a la Seu electrònica

  EXEMPCIONS:
     >> IAE
     >> IBI
     >> IVTM
     >> Plusvàlua
     >> Taxa tinença d'animals

 FRACCIONAMENT:
     >> Fraccionaments de pagament

 RECLAMACIONS I RECURSOS:
     >> Al·legacions contra una resolució 
     >> Recurs contra actuacions d'embargament
     >> Recurs a l'IAE
     >> Recurs a l'IBI
     >> Recurs contra una liquidació tributària
     >> Recurs a la Taxa d'escombraries

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 413 - Gestió Tributària
  972 419 405 / 972 419 436 - Recaptació

 • Fax:

  972 419 097 - Gestió Tributària
  972 419 407 - Recaptació

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Veure en el plànol: