TRARGISA

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)

Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals.

► 73 % Ajuntament de Girona
► 23 % Ajuntament de Salt
► 4 % Ajuntament de Sarrià de Ter

Què gestiona l'empresa?

Encarregada de la gestió de:

►L'Estació depuradora d’'aigües residuals
►La incineradora de Campdorà

Número de treballadors: 49

OFERTES DE FEINA
 

DIRECTOR-GERENT

És objecte d’aquesta convocatòria la contractació laboral d’un/a Director-Gerent, inclòs en el grup A1, per prestar els seus serveis a l’àrea de Direcció de l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA ,S.A. (en endavant TRARGISA). La jornada de treball serà de 40 hores setmanals prestades segons les necessitats del servei, en horari partit habitualment.
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

 BOP núm. 111 del 8 de juny de 2018


SOL·LICITUDS I TERMINI:

Les persones que desitgin prendre part en el procediment han de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud adreçada a la Presidenta del Consell d’Administració de TRARGISA, en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Les sol·licituds s’hauran de presentar davant el Registre de TRARGISA (Disseminat de Campodrà, 27-28 17461 Girona), o bé en el Registre General de l’Ajuntament de Girona, o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigides a l’Ajuntament de Girona, en un sobre tancat, identificat en el seu exterior amb indicació de la convocatòria a què es presenta, signats pel candidat o la persona que el representa i amb indicació del nom i cognom.

 

CAP DE SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ I DE RECURSOS HUMANS 

És objecte d’aquesta convocatòria la contractació laboral temporal d’un/a Cap de Servei d’Administració i de Recursos Humans, inclòs en el grup A1, per prestar els seus serveis a l’àrea d’Administració de l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA ,S.A. (en endavant TRARGISA). La jornada de treball serà de 40 hores setmanals prestades segons les necessitats del servei, en horari partit habitualment, i amb unes retribucions brutes anuals de 55.000 €
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

 BOP núm. 100 del 24 de maig de 2018


SOL·LICITUDS I TERMINI:

 Les persones que desitgin prendre part en el procediment han de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud adreçada al President del Consell d’Administració de TRARGISA, en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 Les sol·licituds s’hauran de presentar davant el Registre de TRARGISA (Disseminat de Campodrà, 27-28 17461 Girona).

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)
Veure en el plànol: