TRARGISA

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)

Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals.

► 73 % Ajuntament de Girona
► 23 % Ajuntament de Salt
► 4 % Ajuntament de Sarrià de Ter

Què gestiona l'empresa?

Encarregada de la gestió de:

►L'Estació depuradora d’'aigües residuals
►La incineradora de Campdorà

Número de treballadors: 49

OFERTES DE FEINA
 

CAP DE SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ I DE RECURSOS HUMANS 

És objecte d’aquesta convocatòria la contractació laboral temporal d’un/a Cap de Servei d’Administració i de Recursos Humans, inclòs en el grup A1, per prestar els seus serveis a l’àrea d’Administració de l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA ,S.A. (en endavant TRARGISA). La jornada de treball serà de 40 hores setmanals prestades segons les necessitats del servei, en horari partit habitualment.
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

 BOP núm. 3 del 4 de gener de 2018


SOL·LICITUDS I TERMINI:

 Les persones que desitgin prendre part en el procediment han de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud adreçada al President del Consell d’Administració de TRARGISA, en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 Les sol·licituds s’hauran de presentar davant el Registre de TRARGISA (Disseminat de Campodrà, 27-28 17461 Girona).


RESULTATS DE LA SELECCIÓ DE PERSONAL:

 Relació de persones admeses i escloses

 Aspirants admesos a la prova del procés selectiu
La prova es farà el 28 de febrer de 2018, a les 10 h, a les oficines de les instal·lacions de TRARGISA (Disseminat de Campdorà, 28 – 17461 de Girona).


MÉS INFORMACIÓ:

 jpons@trargisa.cat


CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS A TRARGISA

L’objecte d’aquestes bases és la creació de la borsa de treball per a futures contractacions de caràcter temporal per a substituir treballadors/es de l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA ,S.A. (en endavant TRARGISA) amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de contractació, en la categoria de peons per prestar serveis a l’àrea de sanejament, a l’àrea de residus, o a l’àrea de manteniment.
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

 BOP núm. 209 del 2 de novembre de 2017


SOL·LICITUDS I TERMINI:

 Les persones que desitgin prendre part en el procediment han de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud adreçada al President del Consell d’Administració de TRARGISA, en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 Les sol·licituds s’hauran de presentar davant el Registre de TRARGISA (Disseminat de Campodrà, 27-28 17461 Girona).


RESULTATS DE LA SELECCIÓ DE PERSONAL:

 Relació de persones admeses i escloses


MÉS INFORMACIÓ:

 jpons@trargisa.cat

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)
Veure en el plànol: