Hisenda

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació

És el conjunt de dos serveis administratius de l'Ajuntament de Girona que té per finalitat dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament.

L'oficina compta amb un personal preparat adequadament en matèria de tributs locals i recaptació, el qual, junt amb l'equipament informàtic de què disposa l'Ajuntament, assegura que l'atenció als ciutadans en relació amb els tributs municipals i la seva recaptació sigui la més eficient possible.

Funcions

 El manteniment dels padrons dels tributs municipals.
 La pràctica de liquidacions per determinar els deutes per ingressos de
   dret públic (tributaris i no tributaris).
 L'expedició i notificació dels documents (rebuts i altres).
 La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment.
 La resolució de recursos administratius.
 La informació i l'assistència als contribuents i interessats.

 

Imatge de l'oficinaGestió Tributària
Servei on es pot sol·licitar tot tipus d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa a la gestió i càlcul dels diferents tributs municipals.
 

Recaptació
Us hi podeu dirigir per sol·licitar tot tipus d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa al pagament, fraccionament, ajornament i domiciliació de rebuts, així com a tot allò referent al procediment executiu de cobrament (recàrrecs, interessos, embargaments...).
 

Per a la presentació de qualsevol documentació en relació a la gestió i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Girona també us podeu dirigir a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) o a les oficines dels barris.
 

Calendari de pagaments

Notícies

L'Ajuntament de Girona manté la congelació d'impostos un any més
14/10/2016  |  Els gironins pagaran el 2017 el mateix que el 2016 per a l'IBI, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'ICIO, l'IAE i les plusvàlues. La major part de les taxes tampoc varien respecte els anys anteriors i només hi ha lleus ajustaments per adaptar-se al cost dels serveis.
L'Ajuntament de Girona celebrarà una audiència pública sobre el pressupost municipal dilluns vinent
29/03/2016  |  L'acte, obert a tota la ciutadania, es farà al Saló de Descans del Teatre Municipal a partir de les set de la tarda.
Oficina de Gestió Tributària i Recaptació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 413 - Gestió Tributària
  972 419 405 / 972 419 436 - Recaptació

 • Fax:

  972 419 097 - Gestió Tributària
  972 419 407 - Recaptació

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Veure en el plànol: