Hisenda

Novetats tributàries

Actualització dels tipus d'interès d'aplicació, i de l'IPREM

La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, fixa els tipus d'interès d'aplicació per a l'any 2016: l'interès legal es fixa en el 3% i l'interès de demora en el 3,75% En el mateix text legal es fixen els següents IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples).

a) IPREM diari: 17,75 €
b) IPREM mensual: 532,51 €
c) IPREM anual: 6.390,13 €

Exempcions en la Plusvàlua

Amb data 5/7/2014 ha estat publicat en el BOP el RDL 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

El títol V d’aquesta normativa, dedicat a les mesures fiscals, i en concret l’article 123, introdueix modificacions en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RD 2/2004, de 5 de març, en el que es recullen noves exempcions en l'Impost d'Increment del Valor.

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 413 - Gestió Tributària
  972 419 405 / 972 419 436 - Recaptació

 • Fax:

  972 419 097 - Gestió Tributària
  972 419 407 - Recaptació

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Veure en el plànol: