Convenis urbanístics

Conveni per a l'establiment de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU; l'Ajuntament de Barcelona; l'Ajuntament de Girona; la Diputació de Barcelona; la Diputació de Lleida; la Diputació de Girona, i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la contractació, creació i desenvolupament de la Fase 1 de la nova aplicació informàtica TCQi que permeti la gestió dels paràmetres de temps, cost, qualitat, impacte ambiental i seguretat i salut, i el seu ús per a tot tipus de maquinari - fix i mòbil - que disposi del programari adient, així com la regulació de l'explotació i el manteniment d'aquesta aplicació.
L'aportació de l'Ajuntament de Girona pel finançament de la Fase 1 de l'aplicació, és de vint-i-quatre mil nou-cents noranta-nou euros (24.999€), IVA exclòs, corresponent 8.333€, IVA exclòs, a l'anualitat 2013; i 16.666€, IVA exclòs, a l'anualitat 2014.
Aprovació: APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DEL DIA 17/01/2014

Conveni subscrit entre el Sr. Miquel Serra Heras, en nom i representació de l'entitat mercantil Nestlé España, SA, i l'Ajuntament de Girona, en data 28 d'abril de 2014, per tal de col•laborar en la implantació d'un carril bici-camí verd, en els terrenys paral•lels a la llera del riu Ter, que ha de permetre connectar aquesta zona de la ciutat amb la Vall de Llémena, amb una aportació de 149.072,04€, IVA inclòs.
Dins la tramitació del Pla Especial del nou edifici d'assecat de cafè, a la fàbrica Nestlé de Girona, promogut per l'entitat Nestlé España, SA.
Aprovació: APROVAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL DIA 12/05/2014

Conveni de col·laboració subscrit entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Girona, en data 9 de juny de 2014, per al desenvolupament de l'estratègia territorial, paisatgística i fluvial de la ciutat de Girona, i que té per objecte establir un marc de col•laboració entre les parts per al desenvolupament de l'estratègia territorial, paisatgística i fluvial de la ciutat de Girona, com a prova pilot, de la nova línia d'actuació en l'ordenació dels espais fluvials de Catalunya.
Aprovació: APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DEL 27/06/2014

Conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat Grupo empresarial Vistalegre, SA, representada pel Sr. Ginés Paredes Hernández, en data 15 de desembre de 2014, pel qual s'acorda que l'execució de la urbanització dels espais lliures (Clau C.1), situats a la Unitat d'Actuació Domeny Oest es duran a terme per part de l'Ajuntament de Girona, prèvia aprovació del corresponent projecte d'urbanització, redactat pels serveis tècnics municipals, i que l'esmentada entitat assumirà el cost de les obres d'acord amb el pressupost que s'adjunta al conveni, per un import de 96.422,21€ IVA inclòs.
Aprovació: APROVAT PER DECRET D’ALCALDIA DE DATA 16/01/2015

Conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat Inmobiliaria de Promoción Escolar, SA, en data 2 de febrer de 2015, dins la tramitació de la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 62 UA 80 Camí vell de Fornells, als efectes de regularitzar la vialitat confrontant amb la finca de la seva propietat.
Aprovació: APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL DIA 09/02/15
 

És l'hora de la Devesa

«La Devesa forma part de nosaltres, de la nostra ciutat, la portem molt a dins»

PROCÉS PARTICIPATIU DE LA DEVESA #DevesaBellesa

Participa-hi a www.girona.cat/devesa

Urbanisme
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 047

 • A/e:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

 • Web:
Veure en el plànol:

L'Ajuntament presenta les propostes de reposició del Parc Central

La proposta que s'ha presentat als veïns de St. Narcís i Girona, ha estat elaborada per l'equip tècnic municipal i refà totes les zones afectades per la fase 1 de l'obra del TAV (la pl. d'Europa, el parc Central, la coberta de l'estació i la pl. de Joan Brossa).

L'Ajuntament presenta el projecte del nou Passeig Canalejas

El projecte d'urbanització del Passeig Canalejas permetrà que aquest nou carrer es configuri com un dels múltiples espais de transició, a través dels ponts, cap al nucli més preuat del casc antic de la ciutat.