Urbanisme i Activitats

Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)

El present Pla General, resultat de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Girona de 1995, i del que formen part aquestes Normes, té per objecte l’ordenació urbanística del territori del municipi de Girona, de conformitat amb allò que disposa l’actual legislació urbanística.

Aprovació definitiva: 28/02/2002
Publicació al DOGC núm. 3654 Data: 11/06/2002
Publicació íntegra del text: al DOGC núm 4618 Data: 21/04/2006

Àrea d'Urbanisme i Activitats
Veure en el plànol: