Consell Participatiu per a la Llengua

El Consell Participatiu per a la Llengua és un organisme consultiu i de participació social en la política lingüística que promou l’Ajuntament de Girona.

Aquest consell està format per representants dels grups polítics municipals i del Consorci per a la Normalització Lingüística; entitats que treballen per a l'impuls de la llengua i la integració del col·lectiu de persones nouvingudes a la ciutat; agents del sector econòmic, social, col·legial i sindical, i persones de reconegut prestigi ciutadà.

L'Ajuntament de Girona va ser membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) el qual va neix amb la voluntat de realitzar aquesta tasca normalitzadora de forma participada amb la societat civil i de manera coordinada amb els organismes i entitats que defensen o promouen la llengua.

Els seus objectius més importants són:

  1. 1.- Promoure la participació de les entitats i dels organismes relacionats amb la llengua catalana a les polítiques de normalització lingüística que es portin a terme a la ciutat de Girona.

  2. 2.- Estudiar la situació sociolingüística de la ciutat i proposar estratègies, actuacions i directrius per tal de vetllar per l’augment i la qualitat de l’ús social de la llengua catalana en tots els àmbits.

  3. 3.- En general, promoure accions per tal que la nostra llengua, en tant que vehicle d'expressió comú i principal element de la identitat catalana com a poble, afavoreixi la cohesió social.


Les funcions del Consell Participatiu per a la Llengua són:

  • Participatives: debatre la situació i les necessitats de la llengua catalana a la ciutat.
  • Consultives: emetre informes, proposar programes i activitats relacionades amb l’impuls de la nostra llengua.
  • Promocionals: proposar serveis i planificar campanyes que afavoreixin la promoció del català.
  • Supervisores: realitzar seguiments dels programes i de les activitats programades.
  • Cooperatives: treballar conjuntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de Girona en l’aprovació i la realització de les accions que es programin.

Destaquem