Arxius

Arxiu Municipal de Girona (AMGi)

Història:

L'Arxiu Municipal de Girona es constitueix a partir de la documentació generada per l'Ajuntament de Girona al llarg de la seva existència, en el marc de les activitats que li són pròpies, és a dir, l'organització de la institució, la gestió del patrimoni municipal, l'administració i regulació de l'ús del territori municipal, la gestió dels serveis públics, la gestió i la recaptació de la fiscalitat municipal i l'assegurament de l'ordre públic.

No obstant, actualment també exerceix una funció important de tutela sobre el patrimoni documental del municipi de Girona, la qual cosa li ha permès augmentar els seus fons, a partir de donacions de particulars i entitats privades, amb documentació de caràcter personal, familiar i patrimonial, d'empreses i d'associacions, entre altres.

El configuren dues grans seccions, en funció de l'antiguitat de la documentació.

 L'ARXIU ADMINISTRATIU, que desenvolupa també el sistema de gestió documental de l'Ajuntament, acull i gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i que, atesa la seva vigència, són d'utilitat directa tant per a l'administració municipal com per garantir els drets de la ciutadania.

 L'ARXIU HISTÒRIC, acull i gestiona els documents (a partir fonamentalment del segle XIV) que, prèvia avaluació i selecció, han estat conservats per tal de deixar constància i testimoni de l'actuació municipal. Custodia també els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i organismes vinculats a la ciutat de Girona. L'equipament actual fou inaugurat el 1986 i, uns anys més tard, 1992, la seva sala de consulta.

La diversitat de documentació custodiada abraça tots els tipus de documents: textuals, fotogràfics, en pel·lícula; plànols i mapes, cartells i documents gràfics i, també, documents sonors. Els documents en imatge són gestionats pel CRDI, òrgan creat el 1997 amb la missió de conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar el patrimoni fotogràfic i cinematogràfic de la ciutat de Girona.

Serveis:

 Informació històrica sobre esdeveniments, personatges, institucions i llocs de Girona.
 Orientació en la recerca documental.
 Consulta de fons especialitzats en l'àmbit de Girona: d'institucions públiques i privades, d'associacions, d'empreses i fons patrimonials i personals.
 Reproducció de documentació en diferents mitjans i formats, d'acord amb la normativa del centre.
 Biblioteca i hemeroteca especialitzada en la ciutat de Girona.
 Organització i col·laboració en exposicions de difusió de la documentació.
 Col·laboració en activitats de difusió i de formació entorn de la documentació.
 Assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions:
   - Com gestionar la documentació administrativa.
   - Què cal conservar, què es pot eliminar.
   - Quines dades de caràcter personal cal protegir.
   - Com aplicar les tecnologies a la gestió de la documentació: digitalització, microfilmació, etc.
   - Com gestionar el documents electrònics.
   - Preservació i conservació de documents.
 Identificació, datació i transcripció de documents antics.
 Visites concertades per a escolars, grups i públic especialitzat.

Equipament:

ARXIU HISTÒRIC:
Espai: 604 m2, del quals 226 m2 són d'accés públic (sala de consulta: 176 m2) i 378 m2 d'accés restringit.
Capacitat de documentació: 2.000 metres lineals
Punts de consulta: 20
Incorpora el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI).

ARXIU ADMINISTRATIU:
Espai: 100 m2, del quals 12 m2 són d'accés públic i 88 m2 d'accés restringit.
Capacitat de documentació: 542 metres lineals.
Punts de consulta: 2

Àmbit temàtic:

Administració local. Ajuntaments. Serveis públics. Urbanisme. Arquitectura. Cultura. Educació

Àmbit geogràfic:

Girona. Comarques de Girona

Àmbit cronològic:

1144 fins l'actualitat (predomina segles XIV a XXI)

Fons:

3.000 metres lineals, 51 fons i col·leccions.

Guies, inventaris i catàlegs:

La totalitat dels fons de l'Arxiu Municipal de Girona és accessible mitjançant diversos instruments de recuperació de la informació: inventaris, catàlegs i índexs.
L'eina principal és el conjunt de les bases dades del centre, una part dels quals és consultable via web.

Arxiu Municipal de Girona (AMGi)
 • ARXIU HISTÒRIC:

  Placeta de l'Institut Vell, 1
  17004 - GIRONA

  Telèfon: 972 221 545

  Fax: 972 202 694

  Horari (setembre a juny):
  Dilluns, dijous i divendres de 8 a 15 h
  Dimarts, dimecres de 8 a 15 i de 16 a 19 h
  Dissabtes de 9 a 14 h

  Horari d'estiu (juliol i agost):
  De dilluns a divendres de 8 a 15 h

 • ARXIU ADMINISTRATIU:

  Plaça del Vi, 1
  17004 GIRONA

  Telèfon: 972 419 434

  Fax: 972 010 204

  Horari (tot l'any):
  De dilluns a divendres de 8 a 15 h 

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: