Arxius

Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Girona (AADGG)

Història:

L'any 1993 es crea l'Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Girona per a custodiar tota la documentació en fase semiactiva produïda o rebuda pels diversos organismes i ens territorials en l'exercici de les seves funcions. La seva creació va fer possible avançar en el desplegament d'un sistema únic i homogeni de gestió documental per l'administració de la Generalitat, basat en la unificació de sistemes de classificació, identificació, transferència, conservació i eliminació de documents.

Les seves funcions estan directament relacionades amb la racionalització dels circuits administratius, l'agilitació en la recuperació de la informació, la garantia de l'accés a la informació tant de la pròpia administració com dels ciutadans i la conservació de la documentació amb valor probatori i amb valor històric i per a la recerca i investigació.

Serveis:

L'Arxiu Central Administratiu té caràcter interdepartamental i les seves funcions afecten al conjunt de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit territorial:
 Formar i assessorar el personal dels serveis i òrgans territorials de tots els departaments de la Generalitat sobre l'aplicació del sistema general de gestió de la documentació administrativa i facilitar-los les instruccions tècniques a seguir i supervisar les seves actuacions .
 Proposar i aplicar millores en els circuits documentals en totes aquelles qüestions relacionades amb la gestió de la documentació administrativa.
 Col·laborar en el disseny d'aplicacions informàtiques per a la gestió d'expedients administratius.
 Aplicar la normativa sobre conservació i eliminació dels documents.
 Garantir l'accés i la consulta dels documents custodiats a l'Arxiu Central a l'administració de la Generalitat i als ciutadans en general i gestionar el préstec de la documentació d'acord amb la normativa general i amb el procediment establert.
 Oferir un servei d'informació fonamentalment orientat a l'Administració de la Generalitat, i també al ciutadà, sobre la localització de la documentació administrativa en la seva fase activa, semiactiva i inactiva.
 Col·laborar en la realització d'activitats de difusió i de formació entorn de la documentació.
 Organitzar visites concertades al centre per a estudiants i per a públic i tècnics especialitzats.

Àmbit temàtic:

Documentació administrativa de la Generalitat de Catalunya

Àmbit geogràfic:

Comarques de Girona

Àmbit cronològic:

Segle XX - XXI fins a l'actualitat

Fons:

6.800 metres lineals

Guies, inventaris i catàlegs:

Tota la documentació que ingressa a l'arxiu és descrita en inventaris o catàlegs.

Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Girona (AADGG)
Veure en el plànol: