Associacionisme

Què cal fer per constituir una entitat o associació? Procediment amb 6 passes

1- Elaborar l’acta fundacional. Cal presentar l’original i dues còpies. Tots els exemplars han d’estar signats pels socis i les sòcies i hi han de constar: nom, cognoms, domicili i DNI o CIF (si es tracta de persones jurídiques). En aquest document, els socis fundadors acorden la constitució de l’associació, l’aprovació dels estatuts (hi ha de constar la data de la reunió) i l’elecció de la junta directiva.

Només hi ha tres càrrecs obligatoris a la junta: el/la president/a, el/la secretari/a i el/la tresorer/a.

MODEL D'ACTA FUNDACIONAL
 
És necessària escriptura pública si:
a) S'aporten béns immobles.
b) Algun dels o de les integrants és una persona jurídica.
 
 
2-  Elaborar els estatuts. Cal presentar l’original i tres còpies. Hi consten els principis bàsics de l’associació. Hi ha d’haver la data i la signatura dels socis fundadors. Hi han de constar necessàriament les dades següents:
 
                        -Denominació
                        -Finalitats
                        -Domicili
                        -Àmbit
                        -Òrgans directius i forma d’administració
                        -Admissió i pèrdua de la qualitat de soci o sòcia
                        -Drets i deures dels socis i sòcies
                        -Patrimoni fundacional o no
                        -Recursos econòmics previstos
                        -Règim disciplinari
                        -Causes de dissolució
                        -Destinació del patrimoni en la seva liquidació
                        -Procediment de modificació dels estatuts
 
A partir d’aquí cal escollir el tipus d’associació que interessa als que volen crear l’entitat: Associació general / Associació juvenil / Associació d’alumnes

MODEL D'ESTATUTS GENERAL, ALTRES MODELS D'ESTATUTS
 
 
3- Omplir la sol·licitud d’inscripció al Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Cal presentar l’original i una còpia. És el document necessari per iniciar els tràmits de constitució de l'associació.
 
 
4- Anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya a Girona. S’hi han de lliurarels tres documents i pagar una taxa. Si la documentació és correcta, us donaran una còpia segellada de la sol·licitud conforme s’han lliurat els documents (l’altra documentació segellada arriba més tard, al cap d’uns tres mesos).
 
Un cop rebuda tota la documentació ajustada a la normativa d'associacions, el termini màxim de resolució és de 3 mesos.
La inscripció únicament pot ésser denegada si el document no s'ajusta a les disposicions de la llei. Ara bé, la inscripció requereix escriptura pública en aquests casos:
- Si hi ha aportació de béns immobles, d'acord amb el que disposen el Codi civil i la Llei hipotecària.
- Si algun dels o de les integrants de l'associació és una persona jurídica.
- Si l'associació vol obtenir recursos mitjançant subvencions públiques.
 
 
5- Anar a la Delegació d’Hisenda a Girona. Amb la còpia segellada de la sol·licitud, cal anar-hi per demanar un NIF provisional i l’exempció de l’IVA si es considera adient.
 
6- Inscripció al Registre Municipal d’Entitats (i opcionalment a algun altre cens). Amb la documentació anterior, i un cop tingueu l’alta del Departament de Justícia, us podeu inscriure al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament. Segons la tipologia d’entitat de què es tracti, podeu inscriure-us també al cens general de la Secretaria General de Joventut (entitats juvenils), de la Secretaria de l’Esport (entitats esportives), etc.
La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiquesporta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals).
 
  

Vegeu també el Portal Municipal d'entitats on hi trobareu el directori de les entitats de Girona, amb totes les notícies i activitats d'agenda que hi publiquen.

Capçalera del Portal Municipal d'Entitats