Beques i subvencions

Activa el teu pati

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de setembre de 2019.

Objectiu:

Promoure i donar suport a projectes educatius de pati de les escoles que incorporin algun/s dels aspectes següents:

Treball de la inclusió i la cohesió social en els espais d'esbarjo.

Adequació i millora de la funcionalitat pedagògica dels equipaments del pati i dels recursos

Potenciar la reflexió del pati com a element educatiu.

Aquells que afavoreixin la relació amb l'entorn i que el pati de l'escola esdevenigui un agent integrador dins del barri.

Possibilitar la diversificació de les activitats a l'espai d'esbarjo en igualtat per a nens i nenes.

Pargicipació de la comunitat educativa en la definició del projecte.

Destinataris:

Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció els centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial de la ciutat de Girona.

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre de 2019.

La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Els centres educatius interessats hauran de presentar la instància de sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Un cop feta la comprovació de la documentació es dictarà resolució de requeriment de rectificació o d’esmena als sol·licitants que hagin presentat documentació incorrecta o incompleta, amb la indicació que si no es respon al requeriment s’entendrà que desisteix a la sol·licitud. La resolució de requeriment es farà pública al tauler d’anuncis municipal. Els sol·licitants afectats per aquesta resolució disposaran d’un termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució per realitzar les rectificacions o esmenes necessàries.

Acceptació de les subvencions

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats, cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Justificació:

Els ajuts s’han de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de subvencions. Les despeses justificades han de ser realitzades amb posterioritat a la concessió de l’ajut.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

La justificació de l’Activa el teu pati es presentarà per Registre General d’Entrada de l’Ajuntament i inclourà el següent:

La justificació econòmica, especificant l’origen dels ingressos i la destinació de les despeses presentades. Caldrà la justificació de la totalitat de les despeses del projecte

Una memòria que inclogui el desenvolupament del projecte i l’avaluació corresponent.
 

Terminis de justificació:
Aquesta documentació es presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona abans dels terminis següents:

Convocatòria. Curs 2019-2020:
Termini de justificació: 30 de setembre de 2020

Convocatòria. Curs 2018-2019:
Terminis de justificació: 30 de setembre de 2019

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Drets de les Persones
  Regidoria delegada d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: