Beques i subvencions

Subvencions d'activitats culturals complementàries a l'oferta municipal

Les bases 2018 estan en període d'informació pública al e-tauler.

Objectius de la subvenció:

Donar suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal.

Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona, entre el gener i desembre de l’any en curs de la convocatòria, i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat.

Beneficiaris:

Entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal d’entitats, i que no hagin rebut o tinguin previst rebre subvencions municipals per altres activitats o projectes en l’àmbit cultural dins l’any en curs de la convocatòria.

L’àmbit d’actuació de les entitats sol·licitants i de l’activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona.

No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o entitats que es trobin en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Quantitat individualitzada de la subvenció:

L’ import de la subvenció sol·licitada per cada entitat serà com a màxim del 50% del pressupost del projecte presentat, i en cap cas superior a la quantitat de 5.000 € ni inferior als 1.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds:

Les bases 2018 estan en període d'informació pública al e-tauler. Un cop s'acabi el termini d'exposició pública, i si no s'han presentat al·legacions, quedaran aprovades definitivament. Després és publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació.

El termini per a la presentació de sol·licituds del 2018 no podrà ser inferior a 15 dies a comptar des del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria al BOP.

Les entitats interessades hauran de presentar la següent documentació:
a) Sol·licitud de subvenció
b) Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció
c) Pressupost d’ingressos i despeses del projecte

Acceptació de l’ajut:

Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat.

Justificació:

Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l’execució dels projectes que s’establirà a cada convocatòria.

El compte justificatiu inclou:

 1. Memòria justificativa del projecte i activitats realitzats, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
 2. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
 3. Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Àrea de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: