Beques i subvencions

Ajuts Aixequem Persianes 2018

Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de desembre 2018 o fins a exhaurir el pressupost.

Què pretén el programa?

Fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. També vol millorar la cohesió social amb la creació d’un programa d'ajuts que amorteixi l'impacte que la crisi té en el si de les famílies i les persones que la pateixen.

Qui pot presentar una sol·licitud d’ajut?

Poden concórrer a la convocatòria d’ajuts Aixequem Persianes els i les titulars d’activitats econòmiques que compleixin amb els següents requisits:


1. Requisits dels i les titulars de l’activitat poden ser:

Projectes cooperativistes

Persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria

Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques o incentivar sectors ens risc

Han d’estar al dia de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona, amb la Seguretat Social i amb Hisenda

No poden ésser perceptors d’altres ajuts pel mateix concepte


2. Requisits dels locals:

Han d’estar situats en els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia o Can Gibert del Pla

Ha de fer com a mínim 3 mesos que estant tancats sense activitat econòmica

Han de ser locals oberts cara al públic

L’increment anual del lloguer no pot ser superior al de l’IPC de Catalunya

L’IBI ha d’anar a càrrec de la propietat de l’immoble


No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones afectades per les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 

3. Requisits de les activitats:

L’activitat ha d’estar donada d’alta

Han de complir com a mínim un dels següents requisits:

- Tractar-se d’activitats cooperativistes

- Tractar-se d’activitats que promocionin el talent, la creativitat i/o l’artesania

- Que representin una complementarietat amb l’oferta del barri

- Que reportin una aportació de valor afegit al mix comercial de la zona

- Que no es tracti de concessions de llicències administratives

- Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques del barri o incentivar sectors en risc

- Les franquícies s’estudiaran en cada cas vist el caràcter d’interès economicosocial que té el programa

Tipus d’ajuts i quantia

Informació, orientació i assessorament tècnic per a l’anàlisi de la viabilitat i creació de l’empresa.

Ajuts econòmics directes, a fons perdut i fins a esgotar partida, per a l’establiment i inici de l’activitat econòmica amb un import màxim de 3.500€:

Fins a un 100% del cost de la inversió inicial amb un límit de 2.500 € per:

  - Per a l’adquisició de maquinària, utillatge, obres menors, equipament de noves tecnologies, mobiliari o altres despeses assimilades.
  - Per a inversió inicial en circulant, màxim 35% 

Fins a 1.000 € per fer front al cost de:
- La taxa de llicència d’obertura
- L’ICIO
- La taxa d’escombraries
- La prima d’assegurança de cobrament del lloguer
Sempre i quan la despesa correspongui i hagi estat pagada per la persona sol·licitant de l’ajut com a titular de l’activitat i com a màxim per la part no bonificada prevista en les ordenances fiscals.

Presentació de sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de desembre 2018 o fins a exhaurir el pressupost de la partida.

Les sol∙licituds es presentaran mitjançant el model normalitzat disponible a la web de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat) i s’hauran d’acompanyar de la documentació que s'indica a la convocatòria.

Més informació

Girona Emprèn
972104316
gironaempren@ajgirona.cat  

Girona emprèn
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació

 • Adreça:

  Girona emprèn
  Edifici CIL (Centre d'Iniciatives Locals)
  C. Tarragona, 40
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 104 316

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 15 h

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: