Beques i subvencions

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona per l'any 2019

Termini de presentació de sol·licituds fins al 20 de setembre de 2019.

Objecte de la convocatòria

L'objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 6 de gener de 2020.

Destinataris

Associacions de Comerciants de Girona que volen portar a terme accions de dinamització comercial i que reuneixin els requisits que s’assenyalen a les bases. Cal que les associacions estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l'Ajuntament.

Actuacions subvencionables

Accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió social de la zona d’àmbit de l’associació de comerciants o de la ciutat en general durant l’any 2019. 

Presentació de sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds fins al 20 de setembre de 2019.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat general.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona que té habilitat un tràmit específic.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la sol·licitant, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. Caldrà fer-ho a través del tràmit de comunicació de documentació complementària de la seu electrònica.

Acceptació de la subvenció

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiaries d’una subvenció superior als 10.000€ hauran de comunicar, a l’Ajuntament de Girona en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

Justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent al que es va resoldre la convocatòria, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà el que s'indica a la convocatòria.

Girona comerç
Veure en el plànol: