Beques i subvencions

Convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances 2015

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de febrer de 2015

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants de Girona tenen l’oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d’activitats d’esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Destinataris: 

Pot sol·licitar participar en la convocatòria, i a l’establiment posterior del conveni previst en aquestes bases, qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:

  • Tenir la seu social al terme municipal de Girona, estar inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat.
  • Acreditar una antiguitat mínima de dos anys i haver realitzat activitat continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.

Terminis de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds és el 25 de febrer de 2015.

Les entitats que hagin rebut la notificació aprovatòria de la seva sol·licitud hauran de presentar el projecte d’execució de la seva activitat abans del dia 15 de maig de 2015, juntament amb el pressupost definitiu de l’activitat (d’ingressos i despeses) i tota la documentació requerida a les bases. Al projecte s’hi adjuntarà la llista d’inscrits.

Les entitats hauran de presentar la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Girona, segons el model normalitzat, o per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

Joventut
Veure en el plànol: