Beques i subvencions

Avantprojectes per incloure activitats organitzades per entitats ciutadanes en el marc del programa municipal de casals d'estiu 2018

En finalitzar l'activitat, l'entitat disposarà d'un termini de dos mesos per presentar la documentació de la justificació.

Objectius

L’Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants de Girona tinguin l’oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del programa municipal de casals d’estiu, a un conjunt d’activitats d’esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Aquest suport ha de permetre que tots els nens i nenes de Girona tinguin prop de casa una oferta d’activitat que l’Ajuntament garanteix que té les adequades condicions de qualitat i es preocupa i posa els mitjans perquè sigui assequible a tots. Per fer-ho col·labora amb les iniciatives associatives d’interès general, que a Girona són moltes i diverses, quan coincideixen els seus objectius amb els de l’Ajuntament.

L’oferta d’activitats d’esport i de lleure del programa municipal de casals d’estiu de l’Ajuntament de Girona s’estructura a partir de donar suport a les activitats que organitzen les entitats de la ciutat, sempre que compleixin determinades condicions - que es fan públiques en aquestes bases - per assegurar-ne la qualitat i l’accessibilitat, establint un marc comú que permeti als ciutadans de Girona escollir entre una oferta diversa, propera al seu domicili i amb garantia de qualitat pedagògica.

Finalitat

La finalitat d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir en la sol·licitud i l’establiment de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i entitats de la ciutat per a la realització d’activitats d’esport i de lleure durant el període d’estiu en el marc del programa municipal de casals d’estiu. Així doncs, les activitats subjectes a aquests convenis quedarien incorporades a l’oferta del programa promogut per l’Ajuntament de Girona.

Presentació de sol·licituds

Pot sol·licitar participar en la convocatòria, i a l’establiment posterior del conveni previst en aquestes bases, qualsevol entitat sense afany de lucre que acrediti una antiguitat mínima de dos anys i haver realitzat activitat continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona. 

El període de sol·licitud va ser del 27 de març al 5 d'abril. 

Documentació de la sol·licitud

Les entitats hauran de presentar la sol·licitud i la documentació segons indicacions detallades a la convocatòria pública. Acompanyant la sol·licitud, l’entitat haurà d’adjuntar documentació acreditativa de l’associació i un avantprojecte de l’activitat proposada:

 1. Model de sol·licitud
 2. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
 3. Dades bancàries on l’entitat vol cobrar.
 4. Memòria de presentació de l’entitat.
 5. Documentació acreditativa de la significativa presència de l'entitat a la ciutat i d’haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant els darrers dos anys.
 6. Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 7. Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com les obligacions amb la Seguretat Social.
 8. Avantprojecte que inclourà com a mínim:
   - Breu definició de com serà l’activitat.
   - Àmbit territorial i lloc previst de realització de l’activitat.
   - Persones responsables de la gestió del projecte.
   - Ràtio prevista monitors - inscrits.
   - Número de places previstes.
   - Planificació setmanal de l’activitat (amb dates i horaris).
   - Pressupost global.
   - Una fotografia en format JPG i horitzontal, de mínim 1 Mb i màxim 3 Mb, que identifiqui la tipologia d’activitat que es durà a terme.

Esmenes de la sol·licitud presentada 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l’entitat disposarà de 10 dies hàbils, comptadors des del moment que se li notifiqui, per esmenar l’error o mancança. Cas que no ho faci, s’arxivarà l’expedient sense cap tràmit posterior, per entendre’s com renúncia de part. Caldrà fer-ho a través del tràmit de comunicació de documentació complementària de la seu electrònica.

Acceptació de la subvenció

Les entitats que hagin rebut la notificació aprovatòria de la seva sol·licitud hauran de presentar abans de 10 dies, a partir de la data de notificació:

 1. Declaració d’acceptació de subvenció
 2. Dades bancàries de l’entitat per gestionar les inscripcions al programa municipal de casals d’estiu (haurà de ser d’una entitat bancària determinada, el nom de la qual els serà comunicada per part de l’Ajuntament de Girona).

Abans del dia 15 de maig de 2018:

 1. Projecte d’execució de la seva activitat (una descripció del projecte que inclogui: objectius, metodologia, horaris i programació setmanal, recursos necessaris, etc.).
 2. Pressupost definitiu de l’activitat amb un balanç d’ingressos i despeses.

Abans del dia 22 de juny de 2018:

 1. Llista d’inscrits.
 2. Declaració responsable conforme s’està informat del pla d’evacuació de l’equipament on es desenvolupa l’activitat
 3. Notificació d’alta de l’activitat a la Direcció General de Joventut (en el cas, d’haver-hi canvis posteriors en l’activitat, caldrà presentar també la notificació de modificació de l’activitat).
   
 4. Assegurances corresponents.

  Per a les activitats de lleure:
  Assegurança de responsabilitat civil i assegurança d’accidents personals, segons el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, amb indicació expressa del número de pòlissa, companyia contractada i rebut del pagament.

  Per a les activitats esportives:
  Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant de tercers segons el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, amb indicació expressa del número de pòlissa, companyia contractada i rebut del pagament.
   
 5. Contractes laborals de l’equip de dirigents.
 6. Formulari amb la relació de membres de l’equip de dirigents.
 7. DNI i titulació en el camp de l’educació en el lleure o l’esport dels membres de l’equip de dirigents.
 8. El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual de totes les persones que tinguin contacte amb els infants i joves del casal (referit per a cada persona física que presta el servei: directors, monitors, coordinadors, personal de pràctiques, voluntaris, etc.) conforme no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.
  L’acreditació s’ha de materialitzar mitjançant certificació negativa (nominal) en fonament al RD 1110/2015, d’11 de desembre (Registre Central de delinqüents sexuals) amb data de l’any en curs.

Aquesta documentació l’hauran de presentar totes les entitats, independentment de si són de lleure o esportives.

Justificació

En finalitzar l’activitat, l’entitat disposarà d’un termini de dos mesos per presentar la documentació següent:

 1. Model de sol·licitud de la justificació de la subvenció
 2. Una memòria detallada de l’activitat.
 3. Una memòria econòmica de l’activitat, amb un balanç detallat en concepte d’ingressos (de l’Ajuntament i les quotes de les famílies) i despeses, segons el model “comunicació de la justificació”.
 4. Acreditació dels pagaments realitzats per un import, com a mínim, equivalent a l’aportació econòmica segons conveni de col·laboració establert amb l’Ajuntament de Girona.
 5. Extracte bancari dels pagaments acreditats en el punt anterior.
 6. Nòmines de l’equip de dirigents.
 7. La declaració responsable d’eliminació de documentació.

 

Joventut
Veure en el plànol: