Beques i subvencions

Convocatòria 2019 - Beca 8 de març

Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'agost de 2019

La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

La nostra societat assisteix a una cada vegada major inclusió de les dones en la gènesi de la història, l’economia, la política i l’evolució social. Davant l’establiment de noves maneres de fer en el camp de la interpretació històrica, es fa necessari substituir la lògica tradicional aplicada a les ciències socials per un nou sistema que inclogui la perspectiva femenina d’abordar el pensament crític i històric.

La Beca vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l’esforç col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la societat.

Valoració dels projectes

Escriure la història de les dones suposa abordar la tasca amb rigor i atorgar a les relacions entre gèneres un pes important en els esdeveniments i en l’evolució de les societats. Per això, en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes de recerca que:

Siguin innovadors aplicant la perspectiva de la història de gènere.

Tinguin en compte la interdisciplinarietat.

Siguin inèdits (que no hagin estat publicats, no hagin tingut una difusió pública o no hagin estat presentats a altres beques o concursos).

Potenciïn el coneixement històric a l’entorn de diversos temes.

Proposin una metodologia específica, viable i plural.

Contemplin la contextualització, centrant l’estudi a Girona però posant-lo en relació amb l’entorn i la realitat que l’envolta.

Enriqueixin les teories, les polítiques i les pràctiques de recerca històrica i de recuperació del patrimoni de Girona i l’imaginari ciutadà.

Sol·licitud i termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà de dos mesos a partir de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, és a dir, el 6 d'agost de 2019.

Caldrà presentar al Registre General de l’Ajuntament de Girona la documentació que figura a les bases. En el cas de persones jurídiques la presentació serà obligatòriament a través de la seu electrònica.

Relació de projectes de recerca presentats

A casa cantava la mare
Entrellaçaments entre la història de les dones i la música a Girona

Autora: Olga Taravilla i Baquero

És una proposta d’estudi de les relacions de les dones amb la música a Girona des de mitjans del segle XIX fins a l’actualitat. Per teixir aquestes relacions s’abordarà la temàtica des de diferents perspectives i, d’aquesta manera, fixar l’atenció en la seva contribució en la transmissió oral de les cançons tradicionals, conèixer quins eren els seus estudis i qui eren les educadores, saber de les dones professionals i les amateurs i, finalment, els espais i associacions que programaven la seva música. Apropar-nos amb aquesta mirada més oberta ens permet lar una història on la quotidianitat és present i ens permet elaborar una narració més propera, utilitzant els marges rebutjats i oblidats i que tant ens està costant recuperar.

45 anys de la Politècnica.
Arxiu biogràfic: dones gironines en l'àrea de les tecnologies

Autors: Associació Femme Inline (Maria Rosa Torrijos Machante)

Projecte que proposa donar a conèixer i fer visible el talent femení d’aquelles gironines destacades en les àrees de coneixement del sector tecnològic i tècnic.
Volem posar en relleu aquelles dones que han obert camins professionals i acadèmics en l’àmbit de la tecnologia a les comarques gironines mitjançant la creació d’un arxiu digital de biografies de dones gironines en l’àmbit tecnològic a partir de textos, fotografies i entrevistes gravades i editades.
La finalitat de l’arxiu es crear referents que puguin inspirar a altres dones a entrar als sectors tecnològics per tal de promoure l’educació en igualtat. El nostre projecte, doncs, es planteja amb el propòsit de posar nom i cognoms a aquelles gironines que han destacat en l’àmbit tecnològic i, que per mitjà dels seus relats, ajudaran a les noves generacions a tenir referents femenins i dissenyar un futur tecnològic igualitari.
La cerca aturarà especialment la seva mirada a la trajectòria de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, als seus 45 anys d’història i a la seva tasca en formació de les profes¬sionals de diferents àmbits tècnics i tec¬nològics.