Solidaritat i cooperació

Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona

Ja podeu consultar la resolució de la convocatòria 2019

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes en matèria de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona, i adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà el 30 de maig de 2019.

Un cop publicada la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que s’indica en aquestes bases i la que es pugui indicar a la convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Si la sol·licitud no requereix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies  hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar (punt 6 bases)

La documentació que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

6.1. Respecte de l'entitat:

a) Fotocòpia del NIF de la persona representant de l’entitat i/o la que subscriu la sol·licitud.
b) Breu memòria de la història de l'entitat (informació pertinent que acrediti la significativa presència de l'entitat a la ciutat) i de l'exercici econòmic anterior, només en el cas d’aquelles entitats que no han rebut subvenció l’any anterior.

6.2. Respecte del projecte:

− Dades generals
− Descripció: presentació, context, localització, antecedents i justificació
− Marc lògic
− Activitats i cronograma
− Persones beneficiàries, població a la qual s'adreça.
− Sostenibilitat i viabilitat
− Pressupost detallat per partides, activitats i finançadors
− Mecanismes de gestió, control, seguiment i avaluació
− Impacte transversalitzat de gènere o d’apoderament de les dones

6.3. Fitxa resum de la sol·licitud: l’entitat està obligada a presentar la fitxa resum normalitzada que estarà a disposició de les persones sol·licitants a la Seu Electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina web de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona.

6.4. Fitxa de tercers, només en el cas de no haver rebut mai cap subvenció d’aquest Ajuntament o haver modificat les dades bancàries.