Beques i subvencions

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils per a l'any 2018

Les bases estan en període d'informació pública al e-tauler fins al 21 de març. Un cop s'acabi el termini d'exposició pública, i si no s'han presentat al·legacions, quedaran aprovades definitivament. Després és publicarà la convocatòria al BOP on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats on es defineix dues línies de subvenció:

Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys.

Projectes per a joves de 16 a 29 anys.

Aquestes bases regulen el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les disposicions dineràries, realitzades per l’Ajuntament de Girona, destinades a fomentar projectes i activitats d’interès en l’àmbit del lleure educatiu per a infants i adolescents i projectes i activitats destinades a joves.

Sol·licituds i terminis de presentació

Les bases estan en període d'informació pública al e-tauler fins al 21 de març. Un cop s'acabi el termini d'exposició pública, i si no s'han presentat al·legacions, quedaran aprovades definitivament. Després és publicarà la convocatòria al BOP on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds s’han de presentar en la forma, els temps i amb la documentació que determini la convocatòria o, en el seu defecte, l’art. 18 de l’Ordenança general de subvencions, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.

Esmenes: Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Acceptació de la subvenció

Els beneficiaris de la subvenció disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit l’acceptació de la subvenció i de les condicions en què s’ha atorgat, segons document model “declaració d’acceptació de la subvenció” de l’Ajuntament.

Termini i forma de justificació 

El termini i la documentació per justificar el compliment de la finalitat per la qual es concedeix la subvenció s’especificarà a la convocatòria. En tot cas, l’acreditació justificativa haurà de tenir com a data màxima el 31 de desembre de l’any en curs.

Joventut
Veure en el plànol: