Beques i subvencions

Activa el teu projecte

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

En el marc de les línies estratègiques marcades des de regidoria d’Educació està previst impulsar accions per enfortir el projecte de Ciutat Educadora. Treballar en els objectius de Ciutat Educadora vol dir tenir en compte les realitats de cada centre educatiu que haurà de tenir reflectides en el seu projecte educatiu de centre i que concretarà en projectes educatius propis.

En la línia, doncs, de donar suport a nous projectes educatius en els centres educatius de la ciutat, es proposa la convocatòria d’ajuts Activa el teu projecte per al curs 2017-2018, amb la voluntat de col·laborar a la millora de la qualitat educativa a la nostra ciutat i impulsar projectes educatius innovadors que enforteixin la tasca de cada centre i fomentin la seva identificació amb les noves realitats, tant de l’entorn immediat com de les necessitats d’adaptació a aquest món cada vegada més global que ens envolta. 

Objectius:

Promoure i donar suport a projectes educatius dels centres educatius de la ciutat de Girona que responguin a les següents finalitats:

Foment del bon ús de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació.

Promoció de la participació de l'escola, potenciant la implicació dels infants i joves, especialment en el seu barri.

Millora de la perspectiva de gènere en la vida quotidiana de la comunitat educativa.

Pràctiques d’educació inclusiva.

Millora en l'eficiència energètica a l'escola i entorn.

Foment de l'aprenentatge d'una tercera llengua.

Destinataris:

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil, de primària, de secundària, i educació especial, públics i concertats, de la ciutat de Girona

Presentació de sol·licituds:

Els centres educatius interessats hauran de presentar la instància de sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

El termini de presentació de sol·licituds de la subvenció del curs 2019-2020 serà fins al 30 d’octubre de 2019.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Un cop feta la comprovació de la documentació es dictarà resolució de requeriment de rectificació o d’esmena als sol·licitants que hagin presentat documentació incorrecta o incompleta, amb la indicació que si no es respon al requeriment s’entendrà que desisteix a la sol·licitud. La resolució de requeriment es farà pública al tauler d’anuncis municipal. Els sol·licitants afectats per aquesta resolució disposaran d’un termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució per realitzar les rectificacions o esmenes necessàries.

Acceptació de les subvencions

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats, cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Justificació

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria.

Aquesta documentació es presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de juny de 2020.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.