Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de setembre de 2019.

Molts centres educatius, amb motiu de les festes de Nadal o de la finalització del curs escolar, duen a terme activitats adreçades a la comunitat educativa i, per a la realització d’aquestes activitats, precisen d’un espai amb prou aforament per poder facilitar l’assistència, especialment, dels familiars de l’alumnat.

Molts centres disposen d’una sala d’actes o espai polivalent que adeqüen per a aquestes circumstàncies però n’hi ha que no en disposen o que, per les característiques de l’acte, no els és suficient el que tenen a l’abast.

És per aquest motiu que, des de l’Ajuntament de Girona, s’ofereix aquesta convocatòria d’ajuts per a l’ús de l’auditori.

Objectiu:

Facilitar la cessió d’ús subvencionat de l’Auditori de Girona als centres escolars de la ciutat, per a la realització de festivals de Nadal i de cloenda de curs, corresponents al curs escolar 2019-2020.

Destinataris:

La subvenció s’adreça als centres públics d’educació primària, de secundària i d’educació especial de la ciutat de Girona.

Sol·licituds i terminis de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de setembre de 2019.

Els centres educatius interessats hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Un cop feta la comprovació de la documentació es dictarà resolució de requeriment de rectificació o d’esmena als sol·licitants que hagin presentat documentació incorrecta o incompleta, amb la indicació que si no es respon al requeriment s’entendrà que desisteix a la sol·licitud. La resolució de requeriment es farà pública al tauler d’anuncis municipal. Els sol·licitants afectats per aquesta resolució disposaran d’un termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució per realitzar les rectificacions o esmenes necessàries.

Acceptació de les subvencions

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el mínim d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Justificació de la subvenció rebuda

La justificació de l’ús de la cessió es produirà mitjançant la confirmació per part de la Fundació Auditori-Palau de Congressos del propi ús.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Drets de les Persones
  Regidoria delegada d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: