Beques i subvencions

Ajuts a la contractació "Girona Actua"

Presentació de sol·licituds de l'1 al 15 de desembre de 2019

El programa Girona Actua, dins el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials, té la finalitat de la creació i estabilitat en l'ocupació, mitjançant la incorporació al mercat laboral de persones aturades o amb contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals amb especials dificultats d'inserció.

Objectius del programa "Girona Actua"

Facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur o que volen millorar la seva ocupació, mitjançant un treball de millora de la seva ocupabilitat.

Fomentar el desenvolupament econòmic local a través de l’atorgament d’ajuts econòmics a empreses i entitats.

Requisits de les persones treballadores objecte de contracte subvencionable

Estar empadronats/des al municipi de Girona.

Trobar-se en situació d’atur o amb un contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals. 

Participar en les accions per a la millora de l’ocupabilitat que gestiona el Servei Municipal d’Ocupació.

Formar part d’algun dels col·lectius prioritaris detallats a l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020.

No haver prestat serveis a l’entitat contractant amb anterioritat a la data de contractació.

Requisits de les empreses / entitats

Podran sol·licitar la subvenció les empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d’influència que:

Es trobin al corrent de pagaments tributaris.

No hagin amortitzat llocs de treball indefinits mitjançant acomiadaments improcedents durant els tres mesos anteriors a la contractació.

No hagin estat sancionades en matèria d’integració laboral de persones amb disminució, relacions laborals o seguretat i salut en el treball.

Disposin d’un sistema d’organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.

Compleixin amb la normativa vigent pel que fa a gestió de subvencions, igualtat de tracte i oportunitats, assetjament per raó de sexe, finances públiques, ajuts de mínimis i protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Les entitats, amb plantilla superior a 15 treballadors/es, que, havent participat en convocatòries anteriors, no hagin disminuït la plantilla i tinguin com a mínim el 70% dels treballadors/ores en situació laboral fixa.

Requisits de la contractació

Data d’alta del treballador/ora a la Seguretat Social a partir del dia 01/01/19.

Qualsevol modalitat de contracte laboral, a excepció dels contractes de treball en pràctiques i els fixes discontinus.

Durada mínima de 6 mesos.

Jornada completa o mínim a mitja jornada segons el conveni col·lectiu d’aplicació.

Condicions de contractació mínimes segons l’oferta de treball explicitada.

Màxim 5 contractacions subvencionades a l’any per empresa o grup empresarial.

Quantia de la subvenció

Edat Jornada Import
mensual
6 mesos 12 mesos
16-29 Completa 675 € 4.050€ -
16-29 Parcial 450 € 2.700€ -
30-44 Completa 900 € 5.400€ -
30-44 Parcial 675 € 4.050€ -
>45 Completa 900 € 5.400€ 10.800€
>45 Parcial 675 € 4.050€ 8.100€

Presentació de sol·licituds i termini

Les sol·licituds s'hauran de presentarde manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona, a través del tràmit específic habilitat a aquest efecte i annexant la documentació requerida a la base 20 de les bases reguladores.

El període de sol·licitud serà de l’1 al 15 de desembre de 2019.

DOCUMENTACIÓ:

Instància de sol·licitud de subvenció, signada per part del/de la representant legal de l’empresa o entitat. 

Contracte de treball signat pel treballador/ora i l’empresa, així com, d’acord amb la base 23, l’annex que especifica el finançament públic de la contractació.

DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l’entitat.

Informe de dades per a la cotització (IDC) del treballador/ora.

Documentació complementària vigent que acrediti el compliment dels criteris de valoració i prelació de les sol·licituds, establerts a la base 10, i contemplats per a l’atorgament de la subvenció.

Certificats vigents d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya.

De manera complementària, caldrà que l’empresa presenti la fitxa de creditor/a - dades bancàries mitjançant el tràmit electrònic habilitat a tal efecte en el portal de transparència de l’Ajuntament de Girona.


Amb caràcter general, quan es tracti d'informació o de documents que estiguin en poder de l'Ajuntament de Girona es podrà exercir el dret a no presentar-los, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys. L’interessat/da haurà d'indicar l'òrgan on van ser presentats o pel qual van ser emesos, la data de presentació o emissió i el procediment a què corresponen.

Justificació

La justificació de la subvenció s’haurà de presentar mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona, a través del tràmit específic habilitat a aquest efecte. En el termini màxim de 2 mesos des de la finalització del període subvencionable, els beneficiaris/àries hauran de presentar la documentació requerida a la base 31 de les bases reguladores, per a la justificació de la subvenció atorgada .

DOCUMENTACIÓ:

Model normalitzat de sol·licitud de justificació, signada per la persona representant legal de l’empresa/entitat beneficiària.

Fulls de salaris dels mesos de contracte subvencionats, signats pel treballador/ora.

Comprovants bancaris (extractes, rebuts de transferència o altres documents acreditatius) de pagament de salaris i altres justificants de pagament en efectiu dels salaris.

Informe de dades de cotització (IDC) amb data posterior a la finalització del període subvencionable.

Comprovant de transferència bancària, en cas de renúncia que comporti reintegrament de fons no executats.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Ocupació (c. Narcís Xifra Masmitjà, 43), per correu electrònic smo@ajgirona.cat o al telèfon 972 24 93 60.

Girona Actua
Veure en el plànol: