Beques i subvencions

Girona Actua

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2018 o quan s'esgoti el crèdit disponible

El programa Girona Actua, dins el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials, té la finalitat de la creació i estabilitat en l'ocupació, mitjançant la incorporació al mercat laboral de persones aturades o amb contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals amb especials dificultats d'inserció.

Requisits de les persones treballadores objecte de contracte subvencionable

Per poder-se acollir a les subvencions del programa Girona Actua les persones contractades han de complir amb els requisits següents:

  1. Estar en situació d’atur o tenir contracte laboral en vigor d’un màxim de 15 hores setmanals.
  2. Estar empadronades a la ciutat de Girona.
  3. Participar en les accions per a la millora de l’ocupabilitat del programa Girona Actua o altres programes de l’SMO.
  4. Complir determinats criteris de vulnerabilitat socioeconòmica (majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada, persones sense experiència laboral prèvia, persones membres de famílies monoparentals, persones aturades no perceptores de prestació i/o subsidi, persones amb discapacitat reconeguda mínima del 33%).

Requisits de la contractació

L’Ajuntament de Girona subvencionarà la contractació de treballadors/ores que compleixen els requisits anteriors amb qualsevol modalitat de contracte permès per la normativa laboral vigent.

La durada mínima dels contractes serà de 6 mesos, ja sigui a jornada completa o, com a mínim, de mitja jornada i segons el conveni col·lectiu d’aplicació.

El màxim de contractacions subvencionades per empresa (o grup empresarial) o entitat serà de deu treballadors/ores a l’any.

Durant el període subvencionable, no es podran realitzar disminucions ni en la durada del contracte ni en la jornada laboral. En cas d’increment, no repercutirà en la quantia inicialment sol·licitada.

En el cas que la persona contractada sigui baixa definitiva del lloc de treball perquè no supera el període de prova o per baixa voluntària, l’entitat contractant té la possibilitat de substituir-la incorporant una altra persona treballadora i segons els criteris marcats en aquestes bases, en el termini màxim de deu dies hàbils. En aquest cas, els dies entre la baixa de la primera persona treballadora i l’alta de la persona substituta no seran objectes de subvenció i representaran una minoració de la quantia total atorgada.

Presentació de sol·licituds i termini:

Les sol·licituds s’hauran de presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat), mitjançant el tràmit específic habilitat a aquest efecte, en el termini màxim de 2 mesos des de la data d’alta a la Seguretat Social de la persona contractada i fins a 30 de novembre de 2018.

Termini de resolució i notificació:

L’Ajuntament de Girona emetrà, en el termini màxim de 6 mesos des de la data de sol·licitud, la corresponent resolució atorgant o denegant la subvenció. Aquesta resolució serà notificada en el termini màxim de 20 dies des de l’acord de resolució.

En el termini d’un mes des de la data de notificació, s’haurà de presentar de manera telemàtica la “Declaració d’acceptació de la subvenció”, segons el model normalitzat que estarà disponible a la seu virtual de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).

Justificació de la subvenció:

La documentació requerida per a la justificació de la subvenció atorgada s’haurà de presentar en el termini màxim de 2 mesos des de la finalització del període subvencionable, tràmit que estarà disponible a la seu virtual de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Ocupació (c. Narcís Xifra Masmitjà, 43), per correu electrònic smo@ajgirona.cat o al telèfon 972 24 93 60.

Girona Actua
Veure en el plànol: