Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2016-2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Objectius:

Facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa.

Facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Destinataris:

La subvenció s'adreça als centres d’educació infantil i primària i de secundària obligatòria sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin en el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l’equitat, la coeducació, la interculturalitat i l’educació per a la ciutadania.

Característiques de les propostes:

Són objecte de la convocatòria els conceptes referits a:

A. Sortides.

Sortides enteses com a activitats complementàries dins el marc curricular o lúdiques que formin part del programa del centre. El centre prioritzarà un màxim de 3 sortides per cicle.

B. Llibres de text i material escolar.

Llibres de text. Si l’escola participa en el programa de socialització de llibres del Departament d’Ensenyament i/o altres programes d’aprofitament o bancs de llibres.

Material escolar. Despesa que el centre demana a l’inici de cada curs i que és aprovat per Consell Escolar.

Terminis:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Justificació:

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades, les condicions i la documentació que cal presentar seran les que figuraran a la convocatòria corresponent.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: