Beques i subvencions

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

Ja podeu consultar la resolució de la convocatòria 2019.

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol destinar fons de cooperació a projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant criteris de transparència i coherència amb els principis del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

Amb aquest objectiu es promou una convocatòria de subvencions en règim de concurrència competititva amb dues línies d’ajuts:

 Projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu garantir l’accés als drets bàsics de les persones.

 Projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu donar a conèixer les causes de les desigualtats Nord-Sud, la promoció dels drets humans, el foment del consum responsable i de la cultura de pau.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per a la convocatòria 2019 va ser el 30 de maig.

Un cop publicada la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que s’indica en aquestes bases i la que es pugui indicar a la convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Si la sol·licitud no requereix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies  hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar (punt 6 bases)

La documentació que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

6.1. Respecte de l'entitat:

a) Fotocòpia del NIF de la persona representant de l’entitat i/o la que subscriu la sol·licitud.
b) Breu memòria de la història de l'entitat (informació pertinent que acrediti la significativa presència de l'entitat a la ciutat) i de l'exercici econòmic anterior, només en el cas d’aquelles entitats que no han rebut subvenció l’any anterior.

6.2. Respecte del projecte:

− Dades generals
− Descripció: presentació, context, localització, antecedents i justificació
− Marc lògic
− Activitats i cronograma
− Persones beneficiàries, població a la qual s'adreça.
− Sostenibilitat i viabilitat
− Pressupost detallat per partides, activitats i finançadors
− Mecanismes de gestió, control, seguiment i avaluació
− Impacte transversalitzat de gènere o d’apoderament de les dones
− Estratègia de difusió dels resultats a Girona i sensibilització a partir del projecte de cooperació (només per a les subvencions dels projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional).

6.3. Fitxa resum de la sol·licitud: l’entitat està obligada a presentar la fitxa resum normalitzada que estarà a disposició de les persones sol·licitants a la Seu Electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina web de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona.

6.4. Fitxa de tercers, només en el cas de no haver rebut mai cap subvenció d’aquest Ajuntament o haver modificat les dades bancàries.

Servei de Solidaritat i Cooperació
Veure en el plànol: