Ajuts GIRONA KREAS 2016

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de maig de 2016.

Sessió informativa el dimecres 27 d'abril, de 19 a 20.30 h, a l'Espai Marfà.

KREAS és el primer nom que es va donar el 1832 a la proteïna que ara coneixem amb el nom de creatina, la qual és necessària per mantenir en forma la musculatura i garantir un bon rendiment esportiu. Jugant metafòricament amb aquest nom i funció, prenem el mot KREAS per identificar la "proteïna de les arts". KREAS és el nom de la convocatòria d'ajuts a la creació i professionalització artística de l'Ajuntament de Girona. Aquesta proteïna de les arts té l'objectiu de recolzar les iniciatives i projectes d'artistes o entitats culturals de la ciutat tan a nivell econòmic com a través de la cessió d'espais i material municipal.

Objectius:

Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona, en relació als camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.

Modalitats:

Beques KREAS de formació artística no reglada:
Per a l’ampliació d’estudis no reglats, tant si es tracta d’estudis a realitzar a Girona com en un altre indret (estudis d’especialització i/o de recerca)

Beques KREAS de recerca i creació artística:
Per a la creació i recerca de projectes artístics en fase de conceptualització, gestació i desenvolupament previ a la producció. Entrarien dins d’aquesta modalitat projectes de composició d’obres musicals; projectes de creació literària; escriptura de guió per obres audiovisuals i teatrals; assajos; tasques de preproducció; documentació per comissariats; projectes d’investigació i pensament de l’àmbit cultural i artístic, etc.

Subvencions KREAS per a la producció i difusió artístiques:
Destinades a la producció i difusió de projectes artístics de qualsevol dels àmbits objecte de la convocatòria. Entrarien dins d’aquesta modalitat els projectes expositius i d’itineratge d’arts visuals; la producció i gires d’espectacles; els rodatges i filmacions audiovisuals; l’edició i publicació d’obra fonogràfica, bibliogràfica i d’audiovisuals; traduccions, subtitulacions o doblatges; projectes de difusió, promoció i/o internacionalització de creadors, etc.

Requisits:

No haver obtingut ajut en la mateixa modalitat en la convocatòria de l’any anterior.

Vinculació de les persones beneficiàries o del projecte amb la ciutat de Girona, en els camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.

No tenir pendent de justificar qualsevol subvenció atorgada anteriorment per l’Ajuntament, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.

Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.

Les persones jurídiques hauran d’acreditar que els seus objectius i finalitats estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que optin.

Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades al projecte que presentin i a la seva execució.

Presentació de sol·licituds:

Les bases de l’edició 2016 dels ajuts Kreas s’han aprovat a la Junta de Govern Local del 8 d'abril i el divendres 15 d’abril es preveu que s’hi aprovi la convocatòria específica on s'hi establirà el termini de presentació.

Un cop publicada la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que s’indica en aquestes bases i la que es pugui indicar a les convocatòries, en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona, ja sigui a la seu central del registre (Pça. del Vi, 1) o en els centres municipals que disposin d’oficina de registre, les referències dels quals s’indicaran a la convocatòria.

També es podrà presentar la documentació mitjançant el sistema de correu administratiu o per qualsevol dels altres mitjans establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

Documentació a presentar:

MODALITAT A) 
Beques KREAS de formació artística no reglada:

Formulari de sol·licitud degudament complimentat.

Documentació del sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport, documentació que acrediti la vinculació a la ciutat de Girona a través d’empadronament o contracte de lloguer.

Programa d’estudis que es volen realitzar en el que s’indiqui el plantejament, característiques tècniques, professors, calendari i centre on es realitzaran estudis. Objectius personals i artístics que es pretén assolir, etc.

Pressupost detallat de totes les despeses: matrícula del curs, desplaçament, manutenció, etc.

Pla de finançament, declaració d’altres ajuts obtinguts.

Proposta d’activitat divulgativa o pedagògica com a contrapartida a la percepció de l’ajuda. L’activitat s’adreçarà gratuïtament als alumnes o al públic i no tindrà càrrec econòmic per l’agent cultural que realitza l’activitat el qual ha d’assumir la difusió i la interrelació dels alumnes i professors del centre. Les característiques de l’activitat i les dates seran a convenir entre l’artista i l’agent cultural que aculli l’activitat. En cas de presentar-se en un espai municipal s’haurà de fer constar l’acord previ amb el programador de l’equipament. 5

Documentació adjunta (si s’escau): Dossier de premsa, cartes de recomanació, exemples de material editat, etc.
 

MODALITAT B) 
Beques KREAS de recerca i creació artística:

Formulari de sol·licitud degudament complimentat.

Documentació del sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport. Documentació que acredita la vinculació de l’artista o el projecte amb la ciutat de Girona. Currículum i trajectòria professional de l’artista/es o entitat. (la documentació requerida en el punt 8 d’aquestes bases)

Projecte detallat de la creació o recerca que es vol portar a terme. Calendari i objectius personals i artístics que es pretén assolir, etc.

Pressupost detallat de totes les despeses: desplaçament, manutenció, etc.

Pla de finançament, declaració d’altres ajuts obtinguts.

Documentació adjunta (si s’escau): Dossier de premsa, cartes de recomanació, exemples de material editat, etc.
 

MODALITAT C)
Subvencions KREAS per a la producció i difusió artístiques:

Formulari de sol·licitud degudament complimentat.

Documentació del sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport, documentació que acredita la vinculació a la ciutat de Girona, currículum i trajectòria de l’artista/es o entitat productora. (la documentació requerida en el punt 8 d’aquestes bases).

Projecte artístic detallat amb els objectius del projecte, guió o plantejament artístic, tractament tècnic o posada en escena, documents il·lustratius del projecte, etc.

Pressupost detallat de totes les despeses. Només s’acceptaran despeses de pagaments d’honoraris, desplaçaments, dietes, lloguer o compra de material (la compra de material tecnològic o informàtic només es podrà imputar per aquesta subvenció el 20% de la despesa total). Les persones físiques beneficiaries podran relacionar les despeses dels seus propis serveis pel projecte subvencionat fins un 10% del pressupost total a través del formulari declaració responsable de destinació d’una part de la subvenció a la manutenció pròpia i/o a despeses indirectes.

Pla de finançament, declaració d’altres ajuts obtinguts.

Pla de viabilitat i comunicació: calendari o pla de treball, pla de comunicació i presentació pública del projecte. En cas de presentar-se en un espai municipal s’haurà de fer constar l’acord previ amb el programador de l’equipament.

Documentació adjunta (si s’escau): Dossier de premsa, cartes de recomanació, certificat de cessió de drets de l’obra (en cas que no sigui pròpia), exemples de material editat.